Mana de Dimineață: Noi n-am primit duhul lumii

1Co2“Căci noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Hristos Isus ca Domn.”

2 CORINTENI 4:5

Noi n-am primit duhul lumii

Lucrurile cereşti ne sunt descoperite prin Cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care aparţin cerului ai cărui cetăţeni sintem acum. “Noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu.” (1Cor. 2:12). Aici este poziţia noastră şi de aici ne luăm sursa de viaţă ca să trăim ca adevăraţi creştini. Dacă ar fi fost totdeauna aşa, noi am fi fost totdeauna adevărate “epistole” ale lui Hristos în casele noastre, în îmbrăcămintea noastră, în viaţa noastră de fiecare zi, în toate lucrurile care arată ce este în inima noastră şi a cui este ea.

Este Domnul Hristos imboldul în tot ce facem? Dacă nu, suntem în stare să-L părăsim pentru lumea aceasta, deşi cum spune mai sus, noi nu am primit duhul lumii. Cuvântul însă mai spune că: “…dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Rom. 8:9). A avea Duhul Domnului Hristos nu se referă numai la Duhul Sfânt, ci înseamnă a avea manifestările Duhului Său pe care le-a avut El când era pe pământ: smerenie, blândeţe, altruism, sobrietate în vorbire şi purtare şi o demnitate sfântă. Suntem noi aşa? Ceea ce trebuie să facă fiecare credincios este să se recomande “...oricărui cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu“, astfel încât, dacă el este judecat de oameni, să nu găsească nimic de osândit în el.

Slava Lui Dumnezeu este descoperită în inima mea şi astfel eu trebuie s-o manifest în lume, pentru ca oamenii s-o vadă în cuvintele şi faptele mele şi în felul acesta lumina cunoştinţei Lui Dumnezeu să strălucească peste o lume cuprinsă de întuneric. Cunoştinţa Lui Dumnezeu ne-a fost adusă prin descoperirea Domnului Hristos în inimile noastre, de aceea, sfinţenia Lui Dumnezeu, slava Lui, măreţia şi dragostea Sa, trebuie să iasă afară din ele ca o revărsare de har şi de binecuvântare peste o lume pierdută. Nu îngerii, ci noi suntem aceia prin care Dumnezeu vrea să-Şi manifeste caracterul Lui faţă de lumea care trăieşte în ignoranţă şi necredinţă. Toate însuşirile Lui măreţe se pot rezuma într-un singur cuvânt: IUBIRE. Dar Dumnezeu a găsit cu cale să pună această cunoştinţă a lui Isus în nişte vase de lut, vase care sunt caracterizate prin slăbiciune. Asta nu însemnează să trăim în firea pământească, căci nu-L putem prezenta pe Dumnezeu şi ceea ce este El în felul acesta, ci numai în Persoana lui Hristos care locuieşte în noi. De aceea Dumnezeu trebuie să ne curăţească, să ne sfinţească şi să ne disciplineze în permanenţă, pentru ca lumina Domnului Hristos să strălucească în toată splendoarea ei, din vasele noastre de lut.

Ca să fim tot mai asemenea cu Domnul Isus, trebuie să fim tot mai mult cu El, în compania Lui, în prezenţa Lui, în inima Lui. (Meditație – Mana de Dimineață)

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – de Fritz BERGER

“Vreau, într-adevăr să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup”. Col.2:1.

Cum se roagă Pavel pentru cei din Colose! Văzând cum îi poartă pe inimă Pavel pe cei din Colose vom avea şi noi ceva de învăţat. Eu am pe inimă în primul rând pe cei care s-au întors la Dumnezeu în cadrul bisericilor noastre, dar au fost situaţii când a trebuit să mă ruşinez pentru faptul că fraţi şi surori din alte biserici îmi erau prea puţin pe inimă. Bineînţeles că îi purtăm pe inimă mai ales pe cei pentru care avem responsabilitate. Dar unde este limita? Aici vedem că Pavel îi purta pe inimă pe aceia pe care nu-i cunoştea, pe care nu i-a văzut, a auzit doar de ei.

Versetul 2: “Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos”. Cine a venit la Isus aceluia i s-a descoperit taina: “Hristos în voi;” Dar mai sunt încă multe care nu ne-au fost descoperite. Dar vor fi descoperite, de aceea avem promisiunea că Dumnezeu îi conduce pe copiii Săi din lumină în lumină şi din cunoştinţă în cunoştinţă. De aceasta aparţine şi faptul că un necaz urmează pe celălalt. In necazuri începem să căutăm şi să experimentăm că Dumnezeu vine în ajutorul nostru în chip minunat. De aceea se roagă Pavel ca inimile celor din Colose să se îmbărbăteze şi să fie unite în dragoste. Celor din Tesalonic le-a putut spune: “…credinţa voastră merge mereu crescând şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.” (2 Tes.1:3). Este adevărat, acolo unde este creştere în credinţă, acolo dragostea devine tot mai mare. De aceea, rugăciunea lui Pavel pentru cei din Colose este: să fie uniţi în dragoste. Dacă primim dragostea lui Dumnezeu ne unim cu cei în care locuieşte această dragoste.

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

SĂ CĂUTĂM SĂ-L CUNOAŞTEM

Să cunoaştem, să căutăm să-L cunoaştem pe Domnul. Osea 6.3

Nu imediat, ci treptat ajungem la această cunoaştere sfântă a Domnului şi străduinţa noastră este să stăruim în această cunoaştere a Lui. Dacă înaintarea noastră în această privinţă este lentă, să nu deznădăjduim, căci în curând vom cunoaşte mai mult. Domnul este învăţătorul nostru, care nu Se descurajează, oricât am fi noi de înceţi la învăţătură, căci n-ar fi spre slava Lui dacă nebunia omenească ar putea să-I oprească lucrarea. Lui Dumnezeu îi place să facă pe cel simplu înţelept.

Datoria noastră este să păstrăm calea dreaptă şi să urmăm învăţătura, nu cutare sau cutare doctrină, ci pe Domnul însuşi. A-L cunoaşte pe singurul Dumnezeu adevărat, Tatăl, pe Fiul şi Sfântul Duh, aceasta este viaţa veşnică. Să ne alipim de ea, căci în felul acesta vom căpăta învăţătură deplină. Căutând să cunoaştem pe Domnul, învăţăm să fim întregi după ce am fost sfâşiaţi, întăriţi după lovituri şi să avem viaţa după moarte. Experienţa îşi are lucrarea ei desăvârşită când inima urmăreşte căile arătate de Domnul.

Sufletul meu, alipeşte-te de Domnul Isus, caută-L cu grijă pe Dumnezeu în Isus; vei ajunge astfel la acea cunoştinţă despre Domnul Cristos, care este cea mai înaltă dintre toate ştiinţele. Duhul Sfânt te va cârmui în tot adevărul. Nu este aceasta preocuparea Sa slăvită? Încrede-te în El că o va împlini.

DOMNUL ESTE APROAPE!

Calendar Biblic

Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.   Iacov 1:14.15.

Păcatul este ca o boală contagioasă. Dumnezeu în dragostea Lui ne dă indicaţii clare cum se naşte păcatul. Lucrul acesta ni-l arată în Cuvântul lui cel sfânt. Pofta ne trage de la Domnul Hristos căci în prezenţa Sa am fi fost ocrotiţi. Când pofta ne-a scos din învelişul protector al Domnului, răul poate să-şi găsească calea în noi. Cum se întâmplă aceasta? în loan 13.2 citim: „După ce diavolul pusese în inima lui Iuda.. .gândul să-L vândă.” Aşa este infiltrat răul care repede devine păcat. Păcatul ne desparte pentru perioada cât am păcătuit dacă nu şi mai mult de Dumnezeu. Despărţiţi de El, în afara părtăşiei cu El, înseamnă întuneric şi moarte. De aceea nici un copil al lui Dumnezeu să nu cedeze chemării şi nici măcar la „studiul comparativ” al acestor locuri unde sunt ispitiţi spre rău şi unde se nasc gânduri pofticioase care întristează Duhul Sfânt. Ce multe elemente tactice şi practice foloseşte satana chiar în zilele noastre pentru a abate pe copiii lui Dumnezeu de la Calea vieţii. Literatura rea, transmisiile televiziunii şi atâtea altele, distrug moralul şi buna creştere în credinţă, încarcă cugetul şi îmbâcseşte inima. Dacă ai prins plăcere de aceste lucruri, s-a născut pofta rea şi păcatul este prezent. Intervalul de timp de la naşterea răului până la păcat poate fi atât de scurt încât nu se mai poate auzi glasul protector al lui Isus şi nici nu mai ai puterea de a stăvili răul. De aceea orice copil sincer al lui Dumnezeu să se ţină deoparte de orice medii infectate de Satan, chiar dacă în aparenţă pare să nu fie nimic rău. Să nu uităm că satan e gata să se prefacă într-un înger de lumină tocmai cu scopul de a ne atrage spre aceste lucruri a căror intrare în inima noastră nu ar produce decât întristarea Domnului. De aceea să ne ţinem strâns de Domnul ca să ne poată ocroti.

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald CHAMBERS

Taina jertfei

„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge…” loan 7:38

Isus n-a spus: „Cine crede în Mine va cunoaşte binecuvântarea plinătăţii lui Dumnezeu”, ci: „Din cel ce crede în Mine va curge tot ceea ce primeşte”. Învăţătura Domnului nostru este întotdeauna împotriva realizării de sine. Scopul Lui nu este dezvoltarea omului; scopul Lui este să-l facă pe om să fie exact ca El, iar caracteristica Fiului lui Dumnezeu este dăruirea de Sine. Dacă noi credem în Isus, important nu este ceea ce primim, ci ceea ce El revarsă prin noi. Scopul lui Dumnezeu nu este să facă din noi struguri copţi şi frumoşi, ci să stoarcă dulceaţa din noi. Din punct de vedere spiritual nu ne putem măsura viaţa după succesul pe care-l avem, ci numai după ceea ce revarsă Dumnezeu prin noi, iar aceasta nu o putem măsura deloc.

Când Maria din Betania a spart vasul cu mir preţios pe care l-a turnat pe capul Iui Isus, acesta a fost un act pe care nimeni altcineva nu l-a considerat potrivit momentului: ucenicii au spus că a fost o risipă. Dar Isus a lăudat-o pe Maria pentru fapta ei de mare devotament şi a spus că oriunde se va predica Evanghelia, „se va spune şi ce a făcut ea, spre pomenirea ei”. Domnul nostru tresaltă de bucurie când vede pe vreunul dintre noi făcând ce a făcut Maria, nefiind legat de un lucru sau altul, ci fiind predat Lui cu totul. Dumnezeu a dat viaţa Fiului Său pentru ca lumea să poată fi mântuită: suntem noi pregătiţi să ne dăm viaţa pentru El? „Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apa vie”, adică sute de alte vieţi vor fi încontinuu înviorate. Este timpul acum să spargem vasul de alabastru al vieţii noastre, să încetăm să mai dorim satisfacţia personală şi să lăsăm ca viaţa noastră să curgă pentru El. Domnul nostru întreabă care dintre noi vrea să facă aceasta pentru El.

BĂTÎND LA UȘA LUI DUMNEZEU

de Oswald CHAMBERS

O, Doamne, inundă-mă cu harul şi slava Ta, aşa încât revărsarea îmbelşugată a prezenţei tale să umple totul în toţi.

MEDITAŢII ZILNICE

de Wim MALGO

«Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi,»

EVREI 2,17-18

Toţi caută ajutor în situaţiile disperate din viaţă. Unii luptă să se oprească din alergarea lor pe calea vieţii. Cei bolnavi spiritual caută ajutor la psihiatri, şi totuşi nu găsesc nicicum alinare. De ce oare? Pentru că nici un om nu poate oferi vindecare pentru suflet. Problema nu este una exterioară, ci interioară, în inima ta; din acest motiv Domnul Isus este singurul care te poate ajuta. Doar El poate înţelege şi rezolva problemele noastre sufleteşti, deoarece a trăit ca om pe acest pământ. A fost făcut una cu păcatele tale: «pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi» (2 Cor. 5,21). Acest lucru înseamnă că pe crucea Golgotei Isus Cristos S-a identificat complet cu păcatele noastre, cu fiinţa noastră căzută.

Îţi este teamă de moarte? Domnul Isus este singurul care îţi poate lua această frică deoarece El, Este etern, a murit, dar prin jertfa Sa pe crucea Golgotei a biruit moartea şi pe cel care are putere asupra morţii, adică pe diavol. Te mai îndoieşti că numai Isus te poate ajuta?

MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

de Charles H. SPURGEON

Dimineaţa şi Seara

Dimineaţa

Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri; şi îndată au vorbit lui Isus despre ea. Marcu 1:30

Aceasta privire fugară aruncată în casa apostolului pescar este foarte interesantă. Vedem astfel că bucuriile şi grijile casei nu sunt un obstacol în calea exercitării lucrării. De fapt, de vreme ce furnizează o ocazie pentru a mărturisi personal lucrările Domnului asupra celor de acelaşi sânge, pot să instruiască ucenicul mai bine decât orice altă disciplină pământească. Papiştii şi alţi nonconformişti pot să interzică căsătoria, creştinismul şi viaţa de familie merg bine împreună. Casa lui Petru era probabil o sărmană colibă pescărească, dar Domnul slavei a intrat în ea, a locuit în ea, şi a înfăptuit o minune acolo. Dacă această carte este citită în dimineaţa aceasta într-o căsuţă umilă, faptul acesta ar trebui să-i încurajeze pe cei care caută tovărăşia Regelui Isus. Dumnezeu este mai aproape de căsuţele umile, decât de palatele bogate. Isus priveşte cămăruţa ta acum, şi te aşteaptă să te binecuvânteze. Boala a intrat în casa lui Simon; frigurile, o suferinţă mortală, o imobilizaseră pe soacra lui. De îndată ce Isus a venit, i-au spus această nenorocire, şi El s-a grăbit la patul bolnavei. In casa ta nu există nici o boală în dimineaţa aceasta? Vei afla în Isus cel mai bun medic. Du-te la El imediat şi spune-I acest lucru. Prezintă de urgenţă cazul înaintea Lui. Este vorba de un membru al poporului Său; de aceea, El nu va întârzia. Observă că Mântuitorul a vindecat-o imediat pe femeia bolnavă. Nimeni nu poate vindeca aşa ca El. Poate că nu suntem siguri că Domnul va îndepărta orice boală de cei pe care îi iubim, dar ştim că rugăciunea credincioasă pentru bolnavi este cea mai bună cale spre vindecare. Acolo unde rugăciunea nu este de folos, trebuie să ne plecăm în umilinţă în faţa Celui care hotărăşte viaţa şi moartea. Inima blândă a lui Isus aşteaptă să audă durerea noastră. Să o turnăm deci în urechea Sa răbdătoare.

Seara
Dacă nu vedeţi semne si minuni, cu nici un chip nu credeţi. loan 4:48

Pofta pentru minuni era un simptom al bolii din mintea oamenilor care trăiau în zilele Domnului. Ei refuzau hrana solidă şi tânjeau doar după minuni. Evanghelia, de care aveau atâta nevoie, nu era dorită. Ei cereau minunile pe care Isus nu alegea să le ofere întotdeauna. Mulţi oameni din zilele noastre trebuie să vadă semne şi minuni ca să creadă. Unii spun în inimile lor: „trebuie să simt o groază adâncă în privinţa păcatelor, altfel nu voi crede niciodată în Isus”. Dar dacă nu o simţi niciodată, cum este foarte probabil? Vei merge în iad doar ca să-I faci în ciudă lui Dumnezeu, fiindcă nu vrea să te trateze aşa cum i-a tratat pe alţii? Alţii îşi spun: „dacă aş avea un vis, sau aş simţi o lovitură puternică — nu ştiu de care — atunci aş putea crede”. In felul acesta, muritorii nevrednici îşi imaginează că Domnul poate fi controlat de ei! Voi sunteţi cerşetori la poarta Lui, cerând milă. O să-I trasaţi reguli şi o să hotărâţi ce fel de daruri să vă dea? Credeţi că se va supune ordinelor voastre? Stăpânul meu are un suflet generos, dar şi o inimă cu adevărat regală. El nimiceşte orice altă regulă şi îşi menţine suveranitatea în acţiuni. Dragă cititorule, dacă textul îţi descrie condiţia, vei continua să însetezi după semne şi minuni? Nu este Evanghelia destul semn şi destulă minune? Nu este minunea minunilor că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică” (loan i 3:16)? Cu siguranţă, această ofertă preţioasă — „Oricine vrea, să vină să ia apa vieţii fără plată” (Apocalipsa 22:17) şi această promisiune solemnă — „pe cel care vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (loan 6:37), sunt mai bune decât semnele şi minunile! Un Mântuitor credincios trebuie crezut. El este însuşi adevărul. De ce să ceri dovezi de adevăr Celui care nu poate minţi? Demonii înşişi au declarat că El este Fiul lui Dumnezeu (vezi Marcu 3:11). De ce nu crezi în El?

IZVOARE IN DEŞERT

Vouă vi s-a dat harul …să şi pătimiţi pentru El. (Filipeni 1:29)

Dumnezeu are o şcoală costisitoare, pentru că multe din lecţiile Lui se învaţă printre lacrimi. Richard Baxter, un predicator puritan din secolul al XVII-lea, a spus odată: „O, Dumnezeule, Îţi mulţumesc pentru disciplina pe care am îndurat-o în acest trup timp de cincizeci şi opt de ani“. Şi cu siguranţă el nu este singurul om care a schimbat necazul în biruinţă.În curând şcoala Tatălui nostru ceresc se va închide pentru noi, pentru că sfârşitul trimestrului şcolar este cu fiecare zi mai aproape. Fie ca noi să nu fugim niciodată de o lecţie grea sau de nuiaua disciplinei. Mai bogată va fi cununa noastră, şi mai plăcut va fi cerul, dacă răbdăm cu bucurie până la sfârşit. Atunci vom ajunge la glorie. Theodore L. Cuyler

Cel mai fin porţelan din lume este ars în cuptor cel puţin de trei ori, şi unele de mai multe ori. Porţelanul de Dresda este întotdeauna ars de trei ori. De ce este forţat să îndure o căldură atât de intensă? N-ar trebui să fie de ajuns o dată sau de două ori? Nu, trebuie să arzi porţelanul de trei ori pentru ca auriul, purpuriul şi celelalte culori să fie mai strălucitoare, mai frumoase şi permanent ataşate.

Noi suntem modelaţi după acelaşi principiu. Încercările omeneşti ale vieţii se aprind în noi de multe ori, şi prin harul lui Dumnezeu, se formează în noi culori frumoase, făcute să strălucească pentru totdeauna.   Cortland Myers

Cele mai frumoase flori de pe pământ nu cresc pe câmpii însorite,

Ci acolo unde o mare ridicare de teren a rupt în două

Pământul zâmbitor.

După ce bat vânturile devastatoare,

Şi cade lava topită, focul şi cenuşa,

Glasul blând şi liniştit al lui Dumnezeu suflă vindecare peste tot.

Din pietrele crăpate şi din prăpăstiile adânci îmbrăcate în ferigă,

Curg ape vii ca din inimile care plâng,

Acolo în dulcea geană de lumină cad picăturile de rouă

Şi îngerii au grijă de plantele lui Dumnezeu când se lasă noaptea,

Şi Preaiubitul trecând pe acolo

Va aduna crinii în zori de zi.

  1. H. D.

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul III

Matei  28.1-20

Este dimineaţa triumfătoare a învierii. Prin înviere, Dumnezeu dă o mărturie răsunătoare cu privire la perfecţiunea şi la satisfacţia deplină pe care El o găseşte în lucrarea împlinită. Cei puşi să păzească mormântul, departe de a fi capabili să opună rezistenţă acestui eveniment extraordinar, devin martorii lui involuntari… şi înspăimântaţi (Psalmul 48.5). Preoţii însă, împietriţi în întregime, vor cumpăra conştiinţa acestor oameni, aşa cum înainte o cumpăraseră pe cea a lui Iuda.

Femeile primesc la mormânt mesajul îngerului. Cu inimile pline deopotrivă de teamă şi de bucurie, ele se grăbesc să meargă să transmită vestea. Atunci ele îl întâlnesc chiar pe Domnul. Isus Se arată apoi celor unsprezece ucenici ai Săi în Galileea, la locul pe care El li l-a stabilit. În v. 19 şi 20, El le dă «foaia de parcurs» (ordinul de drum), o misiune cu atât mai importantă, cu cât este cea din urmă dorinţă a Celui care le-o încredinţează. Toată autoritatea Sa imperială, pe care oamenii I-au refuzat-o, dar pe care Dumnezeu I-a dat-o şi în cer şi pe pământ, le revine acum ca sarcină ucenicilor, pentru a o face cunoscut. Isus însă le dă şi o promisiune alor Săi. Aceasta nu a lipsit şi nu va lipsi nicicând niciunui răscumpărat: „Eu sunt cu voi în toate zilele” (v. 20). Şi astfel, Evanghelia lui Emanuel se încheie în acelaşi fel cum şi începuse: Dumnezeu cu noi (1.23).

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

Text: Coloseni 3:12-17

UN DUH LINIŞTIT

Pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi… să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. Coloseni 3:15

Problemele şi încercările pe care le întâlnim se complică adesea, deoarece ne pierdem calmul. Ne necăjim, chiar pentru lucrurile minore, pentru că nu ne-am cultivat o atitudine plină de încredere şi mulţumire. Tema aceasta am auzit-o dezbătută de un elocvent profesor de la seminar, predicând din Coloseni 3:15, în anul 1948, la sărbătoarea mulţumirii. L-am ascultat în timp ce vorbea şi m-am decis ca, prin ajutorul lui Dumnezeu, să devin o persoană recunoscătoare. Au fost vremi când am falimentat să mă tin de această hotărâre, dar au fost şi ocazii când am pus-o în practică şi am descoperit că face minuni.

Recent, în drum spre dentist, am trecut cu roţile maşinii peste un metal ascuţit care mi-a produs imediat explozia cauciucului din spate. Totul s-a petrecut într-o stradă foarte aglomerată cu numai 12 minute înainte de întâlnirea cu dentistul. Valul nemulţumirii a început să se ridice. Dar chiar în acel moment, Domnul mi-a adus în minte predica din ziua mulţumirii şi decizia pe care am luat-o.

Am început să mă gândesc la bunătatea Domnului faţă de mine. Nu mi s-a întâmplat nici un accident. Am putut să ridic maşina foarte uşor cu cricul. Eram sănătos şi puternic pentru a schimba roata fără prea mult efort. In timp ce aceste gânduri îmi umpleau inima, pacea lui Dumnezeu a coborât peste mine. Am schimbat roata fără efort şi totul a fost grozav. Ba chiar am ajuns la cabinetul dentar înainte ca doctorul să mă cheme înăuntru.

Data viitoare când vei da faţă cu unul din evenimentele pline defrustrare ale vieţii, gândeşte-te la bunătatea lui Dumnezeu şi mulţumeşte-I. Vei vedea că într-adevăr acest lucru face minuni! H.V.L.

De-am fi mulţumitori în toate,

Cum Domnul ne spune să fim,

Ce minunată schimbare-am vedea

în viaţa pe care-o trăim. Eaker

Leagă-ţi hinecuvântările cu recunoştinţă ca nu cumva să se împrăştie.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

De ce nea bătut Domnul astăzi înaintea filistenilor? Să luăm din Șilo chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne salveze din mâna vrăjmașilor noștri.   1 Samuel 4.3

Știu că vine Mesia, care Se numește Hristos; când va veni El, ne va spune toate.   Ioan 4.25

Întotdeauna va exista conflict între ideile oamenilor și adevărul lui Dumnezeu. Este foarte trist când cei care se bazează pe ideile omenești sunt cei credincioși, care ar trebui să cunoască și să respecte adevărul divin.

Bătrânii lui Israel nau așteptat un răspuns la întrebarea lor: „De ce nea bătut Domnul astăzi înaintea filistenilor?“, ci au recurs la o idee care a continuat să marcheze gândurile lui Israel în secolele care au urmat: când chivotul este în mijlocul nostru, el ne va salva de vrăjmașii noștri. Această falsă credință făcea din chivotul legământului un fel de amuletă. Iudeii din timpul Domnului Isus așteptau un Mesia care săi mântuiască de vrăjmașii lor, contrar celor scrise in Matei 1.21: „El va mântui pe poporul Său de păcatele lor“. La fel ca strămoșii lor, nici ei nu au așteptat răspuns la prima întrebare.

Ar trebui să învățăm ceva de la femeia samariteancă. Ea cunoștea motivul pentru care Mesia trebuia să vină: „El ne va spune toate lucrurile“. El avea să răspundă la toate întrebările: la cele ale bătrânilor lui Israel (1 Samuel 4.3), la cele ale iudeilor și la cele ale samaritenilor. Domnul Isus a venit și, dacă vrem să ascultăm, El ne spune toate lucrurile, despre noi, lucruri plăcute sau mai puțin plăcute, despre închinare și despre Dumnezeu. Să așteptăm deci răspunsurile Lui și să luăm seama la Cuvântul Său. Și, pătrunși de măreția acestei afirmații, vom rosti și noi împreună cu samaritenii: „Acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii“ (Ioan 4.29,42).   H. Hall

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire …, ne învață … să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Tit 2.11,12

Poluarea mediului

Dumnezeu spune: „Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia“ (2 Timotei 3.1-5).

Dumnezeul mare nu dorește să murim în „poluarea păcatului“, al cărei sfârșit este condamnarea veșnică. El vrea să ne salveze!

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică“ (Ioan 3.16).

Puteți fi curățit prin sângele prețios al lui Isus Hristos. El S-a dat la crucea de la Golgota, pentru a ispăși păcatele dumneavoastră, pentru ca să aveți viața veșnică.

Recunoașteți înaintea Lui vina dumneavoastră și primiți-L pe Domnul Isus ca Salvatorul dumneavoastră personal! Atunci sunteți în siguranță veșnică.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

TIMPUL TĂU DE PĂRTĂSIE CU DUMNEZEU (2)

„Prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute” (Apocalipsa 4:11)

     Permiteți-mi două întrebări directe:

1) Știai că Dumnezeu te-a creat pentru a avea o relație cu tine? El te-a creat pentru a Se bucura de tovărășia ta în fiecare zi. „Prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute”. Propria atitudine față de timpul tău de părtășie cu Dumnezeu se va transforma, când îți vei da seama că El dorește să petreacă timp cu tine, că te așteaptă și te primește în prezența Sa.

2) Știai că această relație cu Dumnezeu a fost făcută posibilă prin Crucea lui Hristos? Când primii oameni au păcătuit, Dumnezeu i-a izgonit din Paradis și a pus la intrarea grădinii Eden îngeri înarmați cu săbii, pentru ca omenirea să nu mai poată intra acolo. Apoi după multă vreme, Dumnezeu a făcut ceva cu adevărat uimitor: a luat chip de om în Hristos, Care a locuit printre noi, a murit în locul nostru, a fost doborât de sabia judecății divine la cruce, oferindu-ne calea pentru a reintra în prezența lui Dumnezeu. Extraordinar, nu-i așa?

În Vechiul Testament, o singură persoană – marele preot – putea intra în Sfânta Sfintelor. Și o putea face numai o dată pe an. O perdea groasă Îl separa pe Dumnezeu de popor. Ei stăteau afară, întrebându-se cum sună vocea lui Dumnezeu, cum e să stai în prezența Lui și cum arată slava Lui. Numai marele preot știa! Dar când Domnul Isus a strigat: „S-a isprăvit!” (Ioan 19:30), „Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus [locul unde se afla Dumnezeu] până jos [locul unde ne aflam noi]” (Marcu 15:38). Ca „preoți ai lui Dumnezeu”, și noi putem intra acum în prezența Lui în orice moment, ca să ne întâlnim cu El (Apocalipsa 1:6). Ce privilegiu! Harul face ca lucrul acesta să fie posibil.

Deci, recunoștința trebuie să fie magnetul care te atrage spre locul părtășiei în fiecare zi!

1 thought on “Mana de Dimineață: Noi n-am primit duhul lumii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s