Să avem ochii deschiși


acts-26-18TOTUL PENTRU GLORIA LUI

DE OSWALD CHAMBERS

10 IANUARIE

Ochii deschişi

„Să le deschizi ochii… ca să primească…” Fapte 26:18

Acest verset reprezintă cea mai mare condensare a mesajului unui ucenic al lui Isus Cristos din întreg Noul Testament.Prima lucrare suverană a harului este rezumată în cuvintele: „ca să primească iertarea de păcate”. Când un om nu are o experienţă creştină personală, aceasta se întâmplă aproape întotdeauna din cauză că nu a primit niciodată nimic. Singurul semn al faptului că un om e mântuii este că el a primit ceva de la Isus Cristos.

Sarcina noastră ca lucrători pentru Dumnezeu este să deschidem ochii oamenilor pentru ca ei să se poată întoarce de la întuneric la lumină; dar aceasta nu este mântuire, aceasta este convertire – este doar efortul unei fiinţe umane trezite. Nu cred că este o exagerare a spune că majoritatea creştinilor cu numele sunt caracterizaţi de faptul că ochii lor au fost deschişi, dar ei n-au primii niciodată nimic. Convertirea nu este regenerare. Acesta este unul dintre factorii pe care-i neglijăm astăzi când predicăm. Când un om se naşte din nou, el ştie că aceasta este datorită faptului că a primit ceva în dar de Ia Dumnezeul cel Atotputernic, şi nu datorită propriei Iui decizii. Oamenii fac jurăminte, semnează angajamente şi sunt hotărâţi să le ducă la îndeplinire, dar acestea nu înseamnă mântuire. Mântuirea înseamnă că suntem aduşi în starea în care suntem gata să primim ceva de la Dumnezeu pe baza autorităţii lui Isus Crislos, şi anume iertarea păcatelor.Apoi urmează a doua lucrare puternicâ a harului: „…şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi”. In sfinţire, sufletul regenerat renunţă în mod deliberat la dreptul asupra Iui însuşi în favoarea lui Isus Cristos şi se identifică în întregime cu preocuparea lui Dumnezeu faţă de ceilalţi oameni.

MANA DE DIMINEAŢĂ

IANUARIE 10                                         

“Voi face pe orbi să meargă pe un drum necunoscut de ei, îi voi conduce pe cărări neştiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor, şi drumurile întortochiate în drumuri drepte: Iată ce voi face şi nu-i voi părăsi.” ISAIA 42:16

Astăzi lumea,  naţiunile,   familiile,   individul   sunt   în   faţa  necunoscutului. Numai Cuvântul lui Dumnezeu luminează întunericul şi aruncă o lumină clară asupra orizontului, cel puţin în linii mari. Dar cât priveşte viitorul apropriat, Dumnezeu cere a lor Săi se se încreadă în această făgăduinţă a Lui: “îi voi conduce pe drumuri neştiute de ei”. El, Tatăl nostru vrea ca noi să ne odihnim pe acest cuvânt care iese din gura Lui. Drumul Lui este mult mai sigur pentru noi decât un drum cunoscut mai dinainte şi această asigurare ne este de ajuns.”Voi preface întunerecul în lumină înaintea lor”. Nimănui nu-i place întunericul; dar ceea ce ni se pare că este întuneric este mijlocul prin care Dumnezeu face să strălucească, cu atât mai mult, lumina Lui. Ceea ce ni se pare acum întunecos şi de neînţeles nu va fi totdeauna, dacă ascultăm şi ne punem încrederea în Dumnezeu, căci El a făgăduit să schimbe acest întuneric într-o claritate deplină.Cât priveşte întunericul care domneşte în lume, este posibil să fie schimbat în lumină? Da, când Domnul Hristos însuşi va reveni pe acest pământ ca să intre în împărăţia Sa, supunând pe toţi oamenii voiei Sale binecuvântate. Atunci vor fi pe deplin satisfăcute toate eforturile, aspiraţiile şi gândurile de dreptate care există totuşi astăzi în inima atâtor persoane!Singurul lucru statornic astăzi în lume este nestatornicia ei. Dar credincioşia, dragostea şi Cuvântul Dumnezeului nostru nu se schimbă. Din această pricină El ne cheamă să nu privim deloc la lucrurile care se văd ci la cele care nu se văd; “pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare pe când cele care nu se văd sunt veşnice” (2 Cor. 4:18.)Domnul să ne dea harul şi simplitatea unei inimi deschise şi credincioase înaintea Lui! Să nu fie nici o urmă de împotrivire, de înţepenire a grumazului sau de distanţă între El şi noi! Căci El însuşi a spus: “lată ce voi face şi nu-i voi părăsi”.Copil scump al lui Dumnezeu care poate treci azi pe un drum necunoscut şi întunecos, adu-ţi aminte de cântarea care zice: “Nu te-ndoi ci crede că după orice nor, e-un Soare şi mai tare şi mai strălucitor. Nu norul este veşnic ci Soarele-i acel, ce-nvinge şi rămâne Stăpân în urma-i, El”.

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

de  Fritz BERGER

10 Ianuarie

“În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.”Dar voi n-aţi voit!Ci aţi : „Ci aţi zis:”Nu! Ci, vom fugi pe cai!”

Şi eu am vrut să avansez repede. Am citit apoi in Filipeni 2:12:”Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur.”Atunci mi-am propus multe şi când m-am ruşinat datorită eşecului am primit versetul:”şi vă dă după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea.”Filipeni 2:13Şi totuşi, adesea eram cuprins de frică, crezând că am şi eu de făcut o parte în această lucrare. Nu degeaba suntem în lumea aceasta. Rolul nostru în lumea aceasta este de a trăi îm pace.. „Roada neprihănirii va fi pacea.” Unde este pace, este şi bucurie, unde este bucurie, este şi Dumnezeu, unde este Dumnezeu, acolo nu sunt nevoi. Şi dacă nevoile sunt mari, putem fi suguri că Dumnezeu este mai aproape de noi.Sunt multe nevoi în rândurirl  copiilor Lui Dumnezeu, dar ei nu sunt singfuri în nevoile lor. Se spune deseori:” În prezenţa Lui Dumnezeu nu sunt nevoi.”Dar eu aş formula astfel:” Dumnezeu este capabil de a ne elibera de nevoi.”În multe locuri din Scriptură citim despre pac şi linişte:” Noi credincioşii avem parte de odihnă”.“În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.”Dar voi n-aţi voit!Ci aţi : „Ci aţi zis:”Nu! Ci, vom fugi pe cai!” Cel ce are frica de Dumnezeu şi ascultă de sfatul Lui renunţă să mai conteze pe el însuşi. Se încrede în totul în promisiunile Lui Dumnezeue şi contează pe ceea ce a făcut Isus pentru el. Şi dacă cineva ar susţine că astfel devii indiferet, răspunsul meu ar fi:” Dacă cineva respectă Cuvantul Lui Dumnezeu, nu poate fi indiferent.”

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

DE CHARLES H. SPURGEON

10 Ianuarie

RĂSPLATA DUMNEZEIASCĂ

Cel ce udă pe alţii, va fi udat şi el.Proverbe 11.25

Dacă iau seama şi sunt atent la nevoile altora, şi Dumnezeu va fi cu luare aminte la ale mele, pentru a mă răsplăti. Dacă îl voi cinsti pe sărac şi Dumnezeu mă va cinsti. Dacă mă voi ocupa de copilaşi, mă va socoti ca pe un copil al Său şi se va ocupa de mine. Dacă voi păstori turma Sa şi El mă va păstori. Dacă voi uda grădina Sa, va face şi El din inima mea o grădină udată. Aceasta este chiar făgăduinţa lui Dumnezeu, şi rămâne ca eu să împlinesc condiţia ce mi se cere, pentru a îndrăzni să aştept împlinirea ei.Este de mare folos pentru mine să nu mă mai vait de suferinţele mele, de încercările mele, de slăbiciunea mea, încetând să mă ocup de mine însumi şi – din dragoste pentru Domnul – să încep să mă ocup de sufletul celor din jurul meu. Apa din lacul meu scăzuse mult, nici o ploaie nu venise să-l umple iar. Văzând cum grădina mea se usca din cauza secetei, deschisei într-o zi zăgazul şi lăsai să vină apă, pentru a uda plantele care se ofileau. Dar, o minune, un izvor ascuns şi necunoscut de mine până atunci ţâşni de la fund, aşa că bazinul ce pe altă deschizătură se golea, udând grădina, se umplea din nou. Atâta timp cât apa rămăsese stătătoare, izvorul era ca sigilat; dar, de îndată ce se scurgea, se umplea din nou. Frate, soră, de îndată ce tu vei voi să uzi viaţa altora, Domnul se va gândi la tine şi-ţi va da o apă proaspătă şi răcoritoare.

DOMNUL ESTE APROAPE!

10 IANUARIE

Şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.Ioan 13.1

Acesta este un adevăr nespus de plăcut pentru credincioşii de astăzi care nu numai că pot să-l priceapă prin credinţă, dar pot să-l experimenteze şi în practică. Ce preţios este faptul că putem cunoaşte dragostea lui Hristos într-o lume atât de rece! Această dragoste era în inima lui Dumnezeu chiar înainte de întemeierea lumii, când El ne-a ales în Hristos!Domnul Isus îşi îndreaptă privirea acum şi către tine iubite cititor născut din nou şi vede în tine pe unul din cei pe care l-a ales Tatăl înainte de veacuri, ca să te facă părtaş sfinţeniei Lui, în har. Înainte de întemeierea lumii Tatăl te-a unit cu Fiul Său şi vede acum în tine un ales al Tatălui. Poate oare să fie împotriva noastră un Dumnezeu care are asemenea gânduri? Nu ne iubeşte oare Fiul când vede unirea noastră cu El? Oare nu a făcut totul Domnul Isus pentru a ne descoperi aceste gânduri cereşti ascunse pentru noi? Nu s-a dat El însuşi pentru păcatele noastre şi nu ne-a mântuit prin sângele Său? DA, Dumnezeu L-a făcut păcat pe Domnul Isus pentru noi, L-a înviat şi L-a înălţat la dreapta Sa. Noi am murit în El, suntem înmormântaţi prin botez în moartea Lui şi înviaţi împreună cu El. Putem oare să ridicăm ochii spre cer, fără să vedem comoara cerească de har al lui Dumnezeu care ne-a strămutat în locurile cereşti prin Hristos Domnul?Ce har nemărginit ne este dat ÎN Hristos! Aş dori ca noi să-L iubim din inimă, deoarece El ne-a iubit mai întâi şi iubirea Lui nu se va sfârşi niciodată.Nu există nimic, în toată lumea, mai binecuvântat decât o viaţă trăită într-o atârnare necurmată de Domnul Dumnezeu; să atârni de El clipă de clipă, să te alipeşti de El şi să aştepţi ca El să îngrijească de orice lucru! Adevărata taină a păcii şi a unei neatârnări sfinte faţă de oameni, constă în a avea TOATE izvoarele în El. Isus e tot ce ne trebuie; nu avem nevoie de altceva.

OSWALD CHAMBERS

Bătând la uşa lui Dumnezeu

IANUARIE 10

Trimite lumina Ta, o, Doamne, mişcă-Te deasupra acestui Colegiu* aşa cum Te-ai mişcat pe deasupra apelor (Genesa 1:2); lucrează cu putere în sferele Tale spirituale şi ajută-mă să ridic munţi înalţi de rugăciune, ca norii să fie împrăştiaţi şi să se transforme în binecuvântare.

MEDITAŢII ZILNICE

DE WIM MALGO

10 IANUARIE

«Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.» 1 Ioan 1,7

Când ajungem la lumină, vedem cu claritate. Chiar dacă este dureros, adevărul iese întotdeauna la lumină. Conform versetului de mai sus, la fel se întâmplă şi cu inima noastră atunci când este curăţită de sângele preţios al lui Isus. Problema amară a multor oameni, nu numai a celor din lume, ci şi a creştinilor, este aceea că încearcă să pozeze drept altcineva – în viaţa de zi cu zi, la lucru, în afaceri. Fiecare încearcă să se pună pe sine într-o lumină cât mai avantajoasă. Dar dacă prin puterea ta proprie încerci să te înfrumuseţezi şi să îţi îmbunătăţeşti caracterul, te îndepărtezi automat de prezenţa lui Dumnezeu. Complexele spirituale, gândurile întunecate şi sentimentele de neputinţă vin din faptul că, datorită lipsei reale de cunoaştere de sine, continui să încerci să te arăţi în faţa lui Dumnezeu mai bun decât eşti. Dar Domnul respinge toate aceste «încercări personale de renovare». Adevărata experienţă a unei vieţi cu adevărat noi va deveni realitate numai atunci când vei fi pregătit să renunţi complet la eul tău şi să fii curăţit prin sângele Domnului Isus.

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

10 IANUARIE

Dimineaţa

De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii. 2 Timotei 4:8

Şovăielnicilor, aţi spus adesea „mă tem că nu voi mai vedea niciodată cerul”. Nu vă temeţi! Întreg poporul lui Dumnezeu va intra acolo. Îmi place să-mi amintesc vorbele neobişnuite ale unui muribund, care a spus: „nu mă tem să merg acasă. Am trimis totul înainte. Mâna lui Dumnezeu este pe clanţa uşii, şi eu sunt gata ca El să intre”. „Dar”, a spus cineva, „nu te temi că îţi vei pierde moştenirea?” „Nu”, a spus el, „în cer există o coroană, pe care nici arhanghelul Gavril nu o poate purta; este făcută pe măsura capului meu. In cer se află şi un tron, pe care nici apostolul Pavel nu se poate aşeza; a fost pregătit pentru mine, şi al meu va fi. ” O, ce gând minunat! Creştine, partea ta este asigurată; „rămâne… o odihnă” (Evrei 4:9). Dar nu s-ar putea să o pierd? Nu, este scrisă pe numele tău. Dacă sunt copil al lui Dumnezeu, nu o pot pierde. Este a mea, şi pot să consider de pe acum că o am. Vino cu mine, credinciosule, lasă-ţi păcatele pe muntele Nebo şi priveşte spre minunata ţară a Canaanului. Vezi pârâiaşul acela care sclipeşte în soare? Vezi turnurile cetăţii de lumină? Vezi frumuseţea ţării şi fericirea locuitorilor? Află, deci, că dacă ai putea zbura pe deasupra, ai vedea că pe unul din lăcaşurile ei scrie „acesta este pentru unul ca tine. Este păstrat doar pentru el. El va veni aici şi va locui cu Dumnezeu pe vecie”. Sărman şovăielnic, iată-ţi moştenirea, este a ta. Dacă crezi în Domnul Isus, dacă te căieşti de păcatul tău, dacă ţi-ai reînnoit inima, faci parte din poporul lui Dumnezeu şi ai un lăcaş rezervat, o coroană şi o harpă care te aşteaptă doar pe tine. Nimeni altcineva nu poate avea partea ta. Iţi este rezervată ţie, şi o vei avea în curând, fiindcă, atunci când cei aleşi se vor aduna în glorie, nu vor exista tronuri vacante.

Seara

Chiar dacă nu voi mai avea carne, îl voi vedea

totuşi pe Dumnezeu. Iov 19:26

Notaţi subiectul aşteptării devotate a lui Iov: „Îl voi vedea pe Dumnezeu”. El nu spune „Voi vedea sfinţii” — deşi, fără îndoială, ar fi o fericire negrăită — ci „îl voi vedea pe Dumnezeu”. Nu „voi vedea porţile de aur, voi privi zidurile de iaspis, voi primi o coroană de mărire” ci „îl voi vedea pe Dumnezeu”. Aceasta este esenţa şi substanţa cerului; aceasta este fericita nădejde a tuturor credincioşilor. Prin credinţă, desfătarea lor este să-L vadă acum în lucrările Sale. Le place să-L întâlnească în părtăşie şi rugăciune, dar în ceruri Îl vor vedea clar, şi văzându-L „aşa cum este” (1 loan 3:2), vor deveni asemenea Lui. Asemenea lui Dumnezeu — ce ne putem dori mai mult? O imagine a lui Dumnezeu — ce ar putea fi mai bine? Unii citează pasajul „chiar dacă nu voi mai avea carne, îl voi vedea totuşi pe Dumnezeu” şi găsesc o aluzie la „Cuvântul s-a făcut trup” (loan 1:14) şi la glorioasa Lui arătare, care va fi evenimentul ultimelor zile. Nu vom discuta aici adevărul acestei presupuneri, ci siguranţa că Christos va fi obiectul viziunii noastre veşnice; Îl vom vedea şi nu ne vom dori niciodată o bucurie mai mare. Nu vă gândiţi că va fi un cerc prea restrâns pentru mintea noastră. Nu va exista decât o singură sursă de desfătare, dar această sursă este infinită. Toate atributele Sale vor fi subiecte de contemplare, şi cum El este infinit în orice aspect, nu trebuie să ne temem că le vom epuiza vreodată. Lucrarea Sa, darurile Sale, dragostea Sa pentru noi şi gloria Sa în toate ţintele şi acţiunile sale — toate acestea vor fi teme veşnic noi. Patriarhul privea această vedere a lui Dumnezeu ca pe o bucurie personală, „Ochii mei îl vor vedea, şi nu ai altuia” (Iov 19:27). Gândeşte-te la realitatea fericirii cereşti; gândeşte-te că cerul va fi al tău. „Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea Lui” (Isaia 33:17). Orice strălucire pământească se întunecă şi scade până la urmă, dar aici este o strălucire care nu se va întuneca niciodată, o glorie care nu poate scădea: Îl voi vedea pe Dumnezeu.

DOMNUL ESTE APROAPE/GBV

Duminică, 10 Ianuarie 2016

Și, când a venit sabatul, a început să-i învețe în sinagogă; și mulți, auzind, erau uimiți, spunând: „De unde are El aceste lucruri și ce este înțelepciunea dată Lui? și cum se fac astfel de lucrări de putere prin mâinile Lui? Nu este Acesta tâmplarul?“.Marcu 6.2,3

Mâinile Domnului Isus – Mâini lucrătoare

Domnul Isus tocmai Se întorsese în cetatea Sa, după ce predicase în împrejurimi, și, după cum Îi era obiceiul, a intrat în sinagogă în ziua sabatului. Oamenii din Nazaret erau uimiți de cuvintele Sale, ca și de lucrările de putere despre care auziseră că le făcuse. Însă El n-a putut face multe minuni acolo, din cauza necredinței lor (versetul 5). Domnul Se mira de necredința concetățenilor Săi, însă, în mod izbitor și într-un contrast deplin, singura dată când El S-a mai mirat a fost datorită credinței cuiva (Matei 8.10).Totuși, Domnul a putut să vindece câțiva bolnavi acolo, însă trebuie observat că El a făcut acest lucru punându-Și mâinile asupra lor. N-a stat departe de ei, ci Și-a așezat mâinile binecuvântate direct asupra celor care erau într-o nevoie disperată. Sursa necredinței oamenilor din cetatea Sa era că El crescuse printre ei: „Un profet nu este disprețuit decât în patria lui și între rudele lui și în casa lui“ (versetul 4). Ei Îl cunoșteau pe Domnul și Îi cunoșteau familia, de aceea, gândeau ei, El nu putea fi Mesia. Cât de izbitor este că, în acest capitol în care mâinile Sale sunt de două ori menționate în legătură cu vindecările, ei au spus: „Nu este Acesta tâmplarul?“ – adică o persoană care lucrează cu mâinile sale!Da, El era Tâmplarul din Nazaret și lucrase cu mâinile Sale pentru a-Și susține mama, frații și surorile. Mâinile Sale știau ce înseamnă munca. Tâmplarii din acea vreme lucrau adesea și cu piatră, atunci când construiau case. Domnul Isus este încă „Tâmplarul“, care Își zidește în prezent Adunarea, punând fiecare „piatră vie“, una câte una, la locul ei (Matei 16.18; 1 Petru 2.5). Ce minunat să fii parte a acestei zidiri pe care El o construiește, potrivit planului ceresc!                            B Reynolds

IZVOARE IN DEŞERT

10 Ianuarie

Pavel şi însoţitorii lui … au fost opriţi de Duhul Sfânt
să vestească Cuvântul în Asia. (Faptele Apostolilor 16:6)

Este interesant de studiat modul în care Dumnezeu Şi-a extins călăuzirea asupra acestor primi mesageri ai crucii. Aceasta a constat în principal în oprirea mersului lor, când ei au ales să meargă în altă direcţie decât cea corectă. Când au vrut s-o ia la stânga, spre Asia, El i-a oprit. Când au căutat s-o ia la dreapta, spre Bitinia în Asia Mică, El i-a oprit din nou. În ultimii săi ani din viaţă, Pavel avea să facă una dintre cele mai mari lucrări ale lui în regiunea aceasta, dar acum uşa îi era închisă de Duhul Sfânt. Nu sosise încă ceasul pentru atacul asupra acestor aparent invincibile bastioane ale împărăţiei lui Satan. Trebuia să meargă Apolo mai întâi acolo, ca să pună baza. De Pavel şi Barnaba era nevoie urgentă în altă parte şi trebuia mai multă pregătire înainte să preia această sarcină plină de responsabilităţi. Iubiţilor, de fiecare dată când sunteţi în dubiu şi nu ştiţi în ce parte s-o luaţi, supuneţi-vă întreaga judecată Duhului lui Dumnezeu, rugându-L să închidă toate uşile şi s-o deschidă doar pe cea corectă. Spune-I: „Duh binecuvântat, Îţi dau întreaga responsabilitate de a închide orice cale şi de a-mi opri orice pas care nu este după voia lui Dumnezeu. Fă-mă să aud glasul Tău înapoia mea ori de câte ori mă abat la dreapta sau la stânga (Deuteronom 5:32). În acelaşi timp, continuă să mergi pe calea pe care mergeai înainte. Persistă în chemarea ta până când ţi se va spune clar să faci altceva. O, călătorule, Duhul Domnului Isus aşteaptă să-ţi fie şi ţie ce i-a fost lui Pavel. Numai fii foarte atent şi ascultă chiar şi cele mai mici imbolduri sau atenţionări ale Lui. Apoi, după ce te-ai rugat cu credinţă, şi nu mai există nici o piedică aparentă, mergi înainte încrezător. Să nu fi surprins dacă răspunsul te aduce în faţa unor uşi care ţi se închid  în faţă. Când uşile se închid în dreapta şi-n stânga, un drum deschis va duce sigur la Troa. Luca te aşteaptă acolo, şi viziunile îţi vor arăta drumul către vastele oportunităţi care rămân deschise şi către prietenii credincioşi care te aşteaptă.   De la Pavel, de F. B. Meyer

Este vreo problemă în viaţa ta de rezolvat,

Nişte tunele care par pline de mister?

Dumnezeu ştie, El care aduce lucrurile ascunse la lumină.

El ţine cheia.

Este vreo uşă închisă de mâna Tatălui

Pe care sperai s-o vezi larg deschisă?

Încrede-te în Dumnezeu şi aşteaptă – când El închide uşa

El ţine cheia.

Este vreo rugăciune fierbinte la care nu ţi s-a răspuns încă,

Sau la care ţi s-a răspuns altfel de cum vroiai tu?

Cu timpul, Dumnezeu îţi va dezvălui planul Său.

El ţine cheia.

Ai răbdare cu Dumnezeul tău, cu Dumnezeul tău răbdător,

Atotînţelept, atotştiutor, care nu zăboveşte mult,

Căci uşii întregului tău viitor

El îi ţine cheia.

Mângâiere nesecată, dulce şi binecuvântată odihnă,

Să ştii că El ţine cheia tuturor uşilor

Şi că atunci când vede că este cel mai bine,

Ţi-o va da ţie.

                                                              Anonim

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI- Jean Koechlin

Volumul III

10 Ianuarie

Iov .1-21

Bildad scoate în evidenţă fermitatea dreptăţii lui Dumnezeu şi Iov nu poate face altceva decât să fie de acord cu el. Dar imediat se naşte şi întrebarea: „Cum poate omul să fie drept înaintea lui Dumnezeu?’1 (v. 2). Este marea problemă care a frământat mulţimi de înţelepţi şi de gânditori încă de la începuturile lumii şi al cărei răspuns îl găsim nu în raţionamentele filosofilor sau ale moraliştilor, nici în lucrările de putere ale Creatorului (cu privire la care Iov dă aici câteva exemple), ci în Cuvântul lui Dumnezeu\ După ce stabileşte că „nu este niciunul drept, niciunul măcar”, Cuvântul ne anunţă vestea bună: suntem „îndreptăţiţi fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus…” Şi, în acelaşi timp, aflăm că „omul este îndreptăţit prin credinţă… (Romani 3.10,24,28; vezi şi Tit 3.7; 1 Corinteni 6.11; Galateni 3.24).Începând cu v. 15, Iov îşi exprimă totala sa neputinţă. Lupta dintre Dumnezeu şi el i se pare inegală. El se consideră zdrobit de un Judecător necruţător, care îi „înmulţeşte rănile fără motiv” (v. 15,17). Ce tristă gândire pentru un credincios!Prin Isus, noi avem un Tată plin de afecţiune. Fie ca nicio împrejurare, oricât de dureroasă ar fi ea, să nu ne facă să uităm acest lucru!

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi – IANUARIE  2016

10 IANUARIE. PARALIZIA SPIRITUALĂ

„Au venit la el nişte oameni, care l-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi” (Marcu 2:3)

Într-o zi, pe când Isus predica într-o casă din Capernaum, „au venit la el nişte oameni, care l-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi”. Acest om dorea să se mişte, însă nu putea. Paralizia spirituală funcţionează la fel. Înlăuntrul tău ştii că ai ceea ce-ţi trebuie pentru a izbândi, dar duhul tău nu răspunde. Care este problema? Stresul nedomolit creează o presiune care în cele din urmă se transformă în frustrare, iar frustrarea constantă duce la oboseală. Te simţi fără vlagă, nimic nu te mai entuziasmează, toate zilele sunt la fel, până când începi să crezi că nimic nu-ţi va mai merge bine vreodată. Nu contează că locuieşti într-o vilă sau într-o colibă de chirpici; dacă nu ai duhul liber, e ca şi cum ai locui într-o închisoare. Există mai multe feluri de paralizie spirituală. Există paralizia care se manifestă prin emoţii care îţi scapă de sub control. Nu te mai poţi ţine de lucrurile care-ţi sunt necesare, cum ar fi locul de muncă sau o relaţie. Ştii că ceva e greşit, dar nu vezi ieşirea spre rezolvarea situaţiei. Un alt tip de paralizie spirituală îşi are rădăcina în epuizarea mentală, emoţională şi fizică. Când toată lumea trage de tine în continuu, în cele din urmă rămâi fără vlagă. E imposibil să fii o încurajare pentru alţii fără să-ţi umpli rezervorul de la Sursă. Refuză să mai stai vreo zi în aceste stări de paralizie, de lipsă de control şi de epuizare. La fel ca omul din povestirea de astăzi, îţi vei găsi răspunsul la Domnul Isus. El dă bucurie, libertate şi scop vieţii; El „le înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii” (Isaia 40:31). Ai, însă, şi tu ceva de făcut: „zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu” (Iuda 20-21).

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

10 ianuarie

Text: 2 Corinteni 12:7-10

SE MERITĂ SĂ SUFERI?

…suferim cu adevărat împreună cu EL ca să fim si
proslăviţi împreună cu EL.Romani 8:17

Potrivit unui articol publicat în ziarul Detroit News, jucătorulde baseball (joc asemănător cu oină de la noi n.tr.), KirkGibson, este descris ca un om ce ştie să sufere. În anul 1980 şi-arupt cartilajul de la încheietura mîinii. Doi ani mai tîrziu i s-ainflamat genunchiul stîng, o întindere a muşchiului gambei stîngişi o luxaţie serioasă a încheieturii mîinii stîngi. În anul 1983 asuferit o operaţie la genunchi, iar în anul 1985 a avut nevoie de17 copci după ce a fost lovit direct în gură cu mingea. Pe lîngă aceasta şi-a contuzionat muşchiul tendonului de la genunchi, şi-arănit călcîiul drept şi a suferit o luxaţie a gleznei la piciorul stîng.Cea mai gravă rană a implicat distrugerea parţială a cîtorva ligamente ale gleznei în anul 1986, an prezis a fi cel mai bun dincariera sa sportivă. Cînd a fost întrebat despre dureri, se spune căel a zis: „Viaţa are plusurile şi minusurile ei… Dar pentru plusurilecarierei mele, ale mele personale şi ale familiei mele, merită săsufăr. Este calea pe care mi-am ales-o”.Faptul că nu există biruinţă fără suferinţă este un adevăr valabilşi în alte domenii ale vieţii. Niciodată răsplătirile ei nu vor fi atîtde mari ca atunci cînd omul hotărăşte să sufere împreună cuCristos pentru a-i ajuta pe alţii şi pentru gloria lui Dumnezeu.Apostolul Pavel este un exemplu de prima mînă. El a acceptatsuferinţa ca pe o parte necesară a ceea ce dorea el cel mai mult săfacă în viaţă. N-a văzut în adversităţi o problemă. A considerat că aprobarea lui Dumnezeu şi binele altora erau cu mult mai importante decît orice suferinţă şi necaz pe care le-a experimentat în timp ce-şi împlinea chemarea. Atît în cuvintele lui, cît şi prin exemplul său, apostolul ne arată că suferinţele cu Cristos nu pot sta alături de slava viitoare. Să învăţăm de la el.                                                                                         M.R.D. II

Nu contează mult în astă viaţă

Ploi şi soare, nori şi vînt.

Dacă Domnul Isus e de faţă,

Orice pierderi doar cîştiguri sînt. – Beers

Nu există biruinţă fără suferinţă.

SĂMÂNŢA BUNĂ

Duminică, 10 Ianuarie 2016

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.

Ioan 1.18

Lumină și dragoste

Dumnezeu S-a făcut cunoscut în creația Sa. Creația vestește puterea, înțelepciunea și autoritatea lui Dumnezeu. Când privim la creație și la noi înșine, trebuie să exclamăm împreună cu psalmistul: „Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!“ (Psalmul 139.14).Dar această descoperire a lui Dumnezeu nu este tot ce putem afla despre El. Lucrarea unui artist poate să ne arate talentul său, dar nu ne spune nimic despre sentimentele sale. Faptul că Dumnezeu este lumină și dragoste nu putem vedea în creație. Pentru a arăta lumii dragostea și lumina Sa, Dumnezeu a trebuit să-L trimită pe Fiul Său pe pământ. Dragostea lui Dumnezeu ne-a fost arătată prin Fiul Său. „Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El“ (1 Ioan 4.9). Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce la Golgota, ca noi să fim salvați și să fim înfiați ca și copii ai lui Dumnezeu. Ce dragoste! Dar Dumnezeu este și lumină: „Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric“ (1 Ioan 1.5). Și acest caracter ne-a fost arătat în Isus Hristos – Lumina lumii.

____________________________________________________________________

Sursa: Meditații primite prin Email, datorită grijii exemplare a unor frați și surori devotați Stăpânului nostru

***

Dragii nostri, cu regret vă informăm urmatoarea hotărâre a grupului care pregătește meditatiile.

Din motive serioase si obiective:

1) Ianuarie e ultima zi postată desfăsurat și atasat.

2) Februarie ca de altfel toate zilele, îl gasiti in gupul de meditatii lunare pe care inca le mai trimitem.

3) Avand in vedere ca , numai 4 tipuri de Meditatii sânt noi-indedite(Sămânța bună, Domnul este aproape GVB, pe care le luam de pe pagina http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice

Si Scripturile în fiecare zi sânt anul 3 din 5 iar Cuvantul lui Dumnezeu pentru azi, se scaneaza lunar , restul fiind CLASICE incurajăm pe oricine are timp si bunavoință sa continuie aceasta lucrare.

Materialul LUNAR cu ajutorul lui Dumnezeu continuam sa il trimitem LA TIMP. Si daca cineva are bunavoința îi dăm si adresele la care trimiteam noi, incluzand si pe a noastra. Va multumim de intelegere !!

Pe de alt parte le puteti găsi in cele doua bloguri

https://ioan17.wordpress.com/

http://nowheresoonthere.blogspot.com/

de unde le puteti descărca si chiar publica pe orice fel de blog sau rețea socială. Nu ne apartin. Sunt mosteniri spirituale! Slăvit sa fie DĂRUITORUL!!!

UN AN BINECUVÎNTAT!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s