Slujbă sfântă

60657737_640Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor Lui Cristos, pentru trupul lui, care este Biserica.

Coloseni 1:24

Lucrătorul creştin trebuie să fie un „mediator” sfinţit, să fie atât de identificat cu Domnul lui şi cu realitatea Răscumpărării Sale, încât să poată revărsa continuu viaţa Sa creatoare prin el. Nu este vorba de impunerea personalităţii unui om asupra altuia, ci de prezenţa reală a lui Cristos revărsându-se prin fiecare element al vieţii lucrătorului.

Când predicăm faptele istorice ale vieţii şi morţii Domnului nostru, aşa cum sunt ele relatate în Noul Testament, cuvintele noastre sunt sfinţite. Dumnezeu foloseşte aceste cuvinte, pe temeiul Răscumpărării, pentru a crea în ascultători ceva ce nu s-ar putea crea altfel.

Când predicăm efectele Răscumpărării în viaţa umană, în loc să predicăm adevărul divin revelat cu privire Ia Isus, rezultatul în cei care ne ascultă nu este naşterea din nou, ci un stil de viaţă religioasă, iar Duhul lui Dumnezeu nu poate susţine aceasta, deoarece o astfel de predicare ţine de alt domeniu. Trebuie să avem grijă să fim într-o asemenea armonie cu Dumnezeu, încât, atunci când proclamăm adevărul Lui, El să poată crea în sufletele ascultă­torilor lucrurile pe care numai El le poate face.

„Ce personalitate minunată! Ce om fascinant! Ce minte pătrunzătoare!” Ce şansă mai are atunci Evanghelia lui Dumnezeu când astfel este văzut predicatorul? Ea nu poate pătrunde la inima ascul­tătorilor, pentru că puterea de atracţie determină întotdeauna orien­tarea mesajului – dacă un om atrage prin personalitatea lui, mesajul lui poartă amprenta aceasta. Dacă însă el se identifică cu însuşi Domnul, atunci mesajul lui poartă amprenta a ceea ce poate face Isus Cristos. Pericolul este de a-i slăvi pe oameni; Isus a spus că noi trebuie să-L înălţăm pe El.

CALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

9 NOIEMBRIE

Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe DUMNEZEU.  Rom. 8:28.

De ce? Aşa a întrebat în decursul mileniilor câte un suflet încercat. Poate ai spus şi tu acest: „De ce?” cu ochii plini de lacrimi, şi nu ai găsit nici un răspuns la întrebarea ta. Vai cât de mulţi „de ce?” se ridică în nopţile grele de suferinţă, când inima e apăsată. De ce această boală? De ce această cădere? De ce această singurătate şi părăsire? De ce această jale? De ce această spaimă? Adesea nu înţelegem cauza acestui examen şi această enigmă măreşte şi mai mult durerea noastră.

Există mustrări a căror cauze le poţi găsi dacă ai un cuget fin, păstrat înaintea Lui Dumnezeu. Această durere e mai uşoară pentru tine, pentrucă o meriţi? Cealaltă încercare nu ţi-a fost trimisă oare pentru a-ţi infringe îngâmfarea?

Într-o cântare este următorul verset:

Îţi vine vreo durere?
Întreabă în tăcere
Dar fii liniştit
Căci veşnica iubire
Nu ţi-o trimite din plăcere.

Sunt multe încercări pe care acum nu le pricepi, însă le vei pricepe după aceea. Durerea de ieri pe care ai simţit-o atât de profund, mâine îşi va dezvălui în ea o binecuvântare! Cei ce iubesc pe Dumnezeu ştiu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor. Oare acest răspuns dumnezeesc nu lămureşte pe deplin toate întrebările tale? Dumnezeu te iubeşte, te cunoaşte şi ştie de ce ai nevoie. El are posibilitatea de a opri la
un moment dat încercările asupra ta. Nu te înspăimânta ci bizuieşte-te pe El.Aţi ajuns voi la acel loc numit Calvar? Dumnezeu nu vrea numai să vă dea bucuria de adunări binecuvântate, ci El însuşi ar vrea să se bucure de predarea voastră ÎNTREAGĂ şi să vă dea o deplină părtăşie cu El. Vreţi voi să acceptaţi dorinţa Lui?

MANA DE DIMINEAŢĂ

9 NOIEMBRIE  

“Te-am văzut înainte ca să te fi chemat Filip.”

IOAN 1:43

Un răspunsul pe care Domnul Isus i-l dă lui Natanael la întrebarea lui “de unde mă cunoşti”, este enunţat marele şi preţiosul adevăr, baza oricărei chemări veritabile şi care este cristalizat în aceste două cuvinte: “înainte ca...“. înainte ca uneltele omeneşti pe care Domnul le foloseşte pentru chemarea unui suflet să-şi facă lucrarea lor, El era prezent, El ştia. El a ales. El a destinat pe acela care avea să devină copilul Său “înfiat prin Isus Hristos după buna plăcere a voiei Sale.” (Efes.l:5). Domnul care cunoaşte inima omului, ştia că în adâncul inimii lui Natanael, era dorinţa adevărată şi sinceră ca să-L cunoască.Înainte ca împrejurările şi persoanele folosite de Dumnezeu să contribuie la chemarea noastră, şi să intre în scenă, înainte de orice… “Te-am văzut.” Să reflectăm puţin la acest mare har. Să adorăm pe Domnul nostru, să ne aşezăm viaţa pe acest nivel atât de ridicat şi anume, că am fost în inima Lui şi în planul şi sfatul Său veşnic mai înainte de veşnicii şi să ne bucurăm că El ne-a văzut şi ne-a cunoscut. “Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului  Său…”  (Rom.8:29).  Natanael  a  fost  deci  hotărât  mai  dinainte, Dumnezeu l-a ales ca să intre în falanga oamenilor care, la timpul Său, aveau să clatine lumea. Pentru noi, “Te-am văzut”, ilustrează pe deoparte, imensul har pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să devenim copii ai Lui “fără să-L fi cunoscut” personal pe Domnul Isus ca primii ucenici, iar pe de altă parte, ne spune că noi nu ne mai aparţinem nouă înşine, ci  lui Dumnezeu şi lucrării Sale.Ce trist că adevărul acesta aşa de preţios al alegerii mai dinainte, a ajuns să fie clătinat în inimile legaliste cu privire la siguranţa unei mântuiri atât de desăvârşite pe care o avem în desăvârşitul nostru Mântuitor care a zis: “Oile Mele ascultă glasul Meu… Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi NIMENI nu le va smulge din mâna Mea.” (loan 10:27, 28). Dar deşi această nesiguranţă a lor, cu privire la mântuirea lor, nu le răpeşte dreptul de copii ai lui Dumnezeu, ei se frământă şi se îngrijorează la gândul că vor putea pierde mântuirea şi în loc să trăiască plini de bucuria acestei mântuiri depline, se amărăsc pe ei înşişi, amărăsc şi pe fraţii care au siguranţa mântuirii, crează lupte şi despărţiri; dar ceea ce este cel mai dureros este că întristează şi dezonorează pe Domnul Isus care ne-a câştigat prin suferinţele Lui o mântuire aşa de mare.Crezând în desăvârşita lucrare de la cruce, intrăm în bucuria, pacea şi siguranţa binecuvântatului fapt că înainte de orice, Domnul ne-a cunoscut, ne-a văzut şi ne-a destinat să fim ai Lui.

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

Luni  9 Noiembrie

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze din gura ta şi să meditezi asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci tot ce este scris în ea.  ( Iosua 1.8)

Cât de mult iubesc legea Ta! Toată ziua meditez la ea.                          

                                                                   Psalmul 119:97

Există două concepte despre meditaţie. Din nefericire, ambele sunt scrise şi pronunţate la fel, însă au semnificaţii cu totul diferite – unul este de origine biblică, iar celălalt, yoga, de origine răsăriteană. În meditaţia yoga, orice activitate a trupului, a minţii şi a voinţei este suprimată, pentru a atinge ceea ce ei numesc „starea spirituală“. Practicanţii yoga repetă încontinuu acelaşi cuvânt sau aceeaşi frază – mantra. Unii creştini au o practică similară. Ei combină sute de repetări, precum: «Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul!», şi cred că liniştea şi pacea care rezultă din aşa ceva sunt consecinţe ale unirii cu Dumnezeu. Aceasta nu este deloc meditaţia pe care o găsim în Cuvânt.Meditaţia, aşa cum este prezentată în Scriptură, poate avea beneficii fiziologice şi psihologice, însă ea înseamnă „a cugeta“, adică denotă prezenţa, şi nu absenţa, activităţii mentale. Astfel, psalmistul spune: „Voi gândi la toată lucrarea Ta şi voi cugeta la faptele Tale“ (Psalmul 77.12) şi, de asemenea: „Meditez la mărturiile Tale“ (Psalmul 119.99).Creştinul din ziua de azi trebuie să mediteze la lucrurile Domnului la fel cum o făcea psalmistul. Acest lucru necesită mai mult decât a citi Biblia. Este nevoie de cugetare la felul cum putem pune în practică ceea ce am citit şi cum putem face „tot ce este scris“ în Biblie. Un ajutor pentru acest lucru este folosirea cărţilor care îndeamnă la meditaţie, de felul acestui calendar. Dacă citim Biblia sau alte cărţi fără să medităm şi fără să căutăm să punem în practică cele citite, ele nu ne vor fi de niciun folos.        –   A. H. Crosby

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

9 NOIEMBRIE

Dimineaţa

Astfel dar, după cum aţi primit pe Christos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El.

Coloseni 2:6

Daca L-am primit pe Christos înlăuntrul inimilor noastre, viaţa nouă va manifesta cunoaşterea Sa intimă prin umblarea în credinţă cu El. Umblarea implică acţiune. Religia noastră nu se limitează la timpul de rugăciune personală. Trebuie să punem în practică ceea ce credem. Dacă cineva umblă în Christos, acţionează aşa cum a acţionat Christos. Fiindcă Christos este în el, speranţa, dragostea, bucuria şi viaţa lui, el este o reflectare a imaginii lui Isus. Oamenii spun despre el: „este ca învăţătorul lui; trăieşte cu Isus Christos”. Umblarea înseamnă progres. aşa să şi umblaţi în El”. Păşiţi din har în har. Alergaţi înainte până când ajungeţi la cel mai înalt grad de cunoaştere pe care o poate atinge cineva în Prea Iubitul. Umblarea implică continuitate. Trebuie să rămânem permanent în Isus. Cât de mulţi creştini cred că trebuie să înceapă şi să termine ziua în tovărăşia Lui Isus, dar pe timpul zilei îşi dau inima lumii! Aceasta nu este umblare. Trebuie să fim întotdeauna cu El, călcând pe urmele Sale şi făcând voia Sa. Umblarea implică şi obişnuinţă. Atunci când vorbim despre umblarea şi conversaţia unui om, înţelegem prin aceasta obiceiurile şi caracterul constant al vieţii sale. Dacă ne bucurăm uneori în Christos, şi apoi Îl uităm, dacă Îl chemăm uneori, şi apoi Îl părăsim, nu înseamnă că suntem obişnuiţi cu El. Nu umblam în El. Trebuie să ne ţinem strâns de El, să ne prindem de El, şi să nu-L lăsăm să plece niciodată; trebuie să trăim în şi prin EL „După cum aţi primit pe Christos Isus Domnul, aşa să şi umblaţi în El”. Perseverează în acelaşi fel în care ai început. Dacă la început Isus Christos a fost temelia credinţei, izvorul vieţii, principiul acţiunilor tale şi bucuria sufletului tău, lasă-L să fie la fel până la sfârşitul vieţii, acelaşi când umbli prin valea umbrei morţii, dar şi când vei intra în bucuria pregătită pentru poporul lui Dumnezeu. Duh prea Sfânt, ajută-ne să ascultăm acest precept ceresc!

9 NOIEMBRIE

Seara

Stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.

Isaia 33:16

O, creştine, te îndoieşti de împlinirea făgăduinţei Lui Dumnezeu? Oare furtuna poate lua „stânci întărite”? Pot să cadă cămările cerului? Crezi că Tatăl tău ceresc te va uita, atunci când ştie că ai nevoie de hrană şi îmbrăcăminte? Dacă nici o vrabie nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui tău, şi „până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi” (Matei 10:30), te vei îndoi de El? Poate că nenorocirile tale vor continua până în ziua în care vei îndrăzni să te încrezi în Domnul, şi atunci se vor sfârşi. Sunt mulţi credincioşi care au suferit încercări şi au fost foarte nefericiţi, până în clipa în care disperarea i-a condus să-şi exercite credinţa în Dumnezeu, şi momentul credinţei a fost momentul izbăvirii. Au văzut dacă Dumnezeu Îşi ţine sau nu promisiunea. O, te rog, nu te mai îndoi de El! Nu-i fă pe plac Satanei, şi nu te chinui singur, tolerând în continuare gânduri de necredinţă la adresa Lui Dumnezeu. Nu te gândi că nu este mare lucru să te îndoieşti de Iehova. Aminteşte-ţi, este un păcat, şi nu un păcăţel oarecare; este o crimă de cel mai înalt grad. Îngerii nu se îndoiesc niciodată de El, şi nici demonii. Numai noi, dintre toate fiinţele create de Dumnezeu, Îl dezonorăm prin necredinţa noastră, şi Îl defăimăm prin neîncrederea noastră. Ruşine să ne fie! Dumnezeul nostru nu merită asemenea suspiciuni josnice. În trecut, El S-a dovedit adevărat şi credincios Cuvântului Său. Cu atâtea exemple de dragoste şi bunătate pe care le-am primit şi le primim zilnic, este ruşinos şi condamnabil să ne complăcem într-o stare de îndoială. De astăzi înainte, trebuie să ne luptăm mereu împotriva îndoielilor în privinţa Lui Dumnezeu care sunt duşmanii păcii noastre, spre onoarea Lui. Cu o credinţa neclintită, să ne prindem de ce a făgăduit, fiindcă va şi împlini, „Cred, Doamne; ajută necredinţei mele” (Marcu 9:24).

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

9 NOIEMBRIE

CUNOAŞTEREA NECESARĂ

Şi vor şti astfel că Eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele şi că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.

Ezechiel 34:30

A face parte din poporul ales al lui Dumnezeu este o binecuvântare însemnată, dar a şti că noi facem parte din acest popor, este o pricină de nespusă bucurie. A nădăjdui că Dumnezeu este cu noi, este un lucru, dar a şti că El chiar este cu noi, este cu totul altceva. Credinţa ne mântuieşte, dar siguranţa ne satisface. Noi Îl luăm pe Dumnezeu ca Dumnezeul nostru când credem în El; dar primim bucuria Lui când ştim că El este al nostru şi că noi suntem ai Lui. Nici un credincios nu trebuie să se mulţumească numai să nădăjduiască, ci să ceară Domnului să-i dea siguranţa deplină că ceea ce a nădăjduit, are deja în mod sigur.Trebuie mai întâi să intri în stăpânirea acestui har, ca să poţi să priveşti la Domnul ca un „răsad cu faimă” şi să ajungi la o cunoştinţă clară a bunătăţii lui Dumnezeu faţă de tine. Să ne întoarcem dar mereu privirea noastră în direcţia de unde primim acest har fără seamăn. Siguranţa credinţei nu poate fi căpătată prin faptele legii. Şi tocmai aceasta ne învaţă Evanghelia, să nu privim la noi, ci numai la Domnul. Văzându-L pe Domnul Isus, vedem mântuirea noastră.Doamne, trimite-ne un val al dragostei Tale, astfel ca noi să fim înălţaţi deasupra noroiului îndoielii şi al fricii.

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

9 NOIEMBRIE

«Eu în ei şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis si că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.»

IOAN 17:23

Cât de mult doresc să locuiască în noi Domnul Isus Cristos şi Tatăl prin Duhul Sfânt o arată şi rugăciunea Sa preoţească (Ioan 17), dar şi porunca: «Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit» (Matei 5,48). Când suntem una cu Domnul Isus Cristos vom fi transformaţi după chipul şi asemănarea Sa, după cum ne spune atât de simplu şi apostolul Pavel: «dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El» (1 Cor. 6,17). Aşa sunt Tatăl şi Fiul, una prin Duhul Sfânt cu omul care Il iubeşte pe Dumnezeu şi care este iubit de El: «Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una» (Ioan 17,21-22). Domnul vorbeşte aici de uniunea organică cu cei care îi aparţin: Tatăl cu Fiul prin Duhul Sfânt în toţi credincioşii Săi răscumpăraţi şi aceştia în El. Doar astfel, ca şi creştini născuţi din nou, suntem temple ale Duhului Sfânt.

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

9 Noiembrie

“Omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.”

1 Sam. 16:7.

Trebuia unul din fiii lui Isai să fie uns ca împărat. Iar Isai a lăsat să treacă pe rând înaintea lui Samuel, şi când a venit primul, Eliab, s-a gândit Samuel: “Negreşit acesta este unsul Domnului. Şi Domnul i-a zis: “Nu te uita la înfăţişarea lui nici la înălţimea staturii lui. Domnul nu se uită la ce se uită omul”. Atunci Isai a lăsat să treacă şi ceilalţi fii prin dreptul lui Samuel. Dar Samuel a zis lui Isai: “Domnul n-a ales pe nici unul dintre ei”. Şi acum a întrebat: “Aceştia… sunt toţi fii tăi?” Isai i-a răspuns: “A mai rămas cel mai tânăr, dar el paşte oile”. Tatăl s-a gândit: “El este încă tânăr nu e bun să fie împărat”. Şi când l-au adus i-a zis Domnul lui Samuel: “Scoală-te şi unge-l căci el este”. Astfel l-a uns Samuel pe David ca împărat. Oamenii sunt todeauna tentaţi să se uite la ceea ce este înaintea ochilor lor. Dar în Biblie este scris: “Dumnezeu a ales lucrurile dispreţuite din lume, lucrurile josnice ale lumii”. (1 Cor 1:28). Dumnezeu priveşte totdeauna la inima omului, ceea ce înseamnă că se uită la gândurile omului. Cel care este din adevăr acela aude glasul Lui. David era un om după inima lui Dumnezeu. El şi-a deschis inima înaintea Domnului şi şi-a spus necazul, a aşteptat ajutorul din partea Lui. A fost un om plin de laudă şi mulţumire faţă de Domnul. În ispite şi în nevoi el a biruit duşmanul prin laude şi mulţumiri. El a prezentat duşmanului pe Dumnezeul lui cel mare, care a creat cerurile şi pământul şi tot ce este în ele. Şi astfel s-a întărit mereu în Dumnezeul lui. El a stat aici ca şi unul victorios iar Dumnezeu s-a bucurat de el.. De aceea să-l luăm drept pildă pentru noi şi să spunem şi noi la fel: “Voi binecuvânta pe Domnul în orice timp; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea”. Psalm.34:1.

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

9 NOIEMBRIE

0, Doamne, umple astăzi Baraca aceasta, trupurile noastre, această tabără, întregul Pământ cu Fiinţa Ta glorioasă. Binecuvântează-ne astăzi pe toţi cu revărsări de viaţă duhovnicească, pentru a ne desfăta în ea.

IZVOARE IN DEŞERT

9 Noiembrie

Iarăşi vor locui la umbra lui, iarăşi vor da viaţă grâului, vor înflori ca via.

(Osea 14:7)

Ziua s-a încheiat cu ploi torenţiale, şi plantele din grădina mea au fost doborâte la pământ de furtuna cu grindină. M-am uitat la o plantă pe care o admirasem anterior pentru frumuseţea ei şi pe care o îndrăgisem pentru parfumul ei delicat. După ce a fost expusă furtunii nemiloase, florile ei s-au ofilit, toate petalele ei s-au închis, şi părea că gloria ei s-a dus. M-am gândit în sinea mea: „Cred că va trebui să aştept până anul viitor ca să văd din nou acele flori frumoase“. Şi totuşi noaptea a trecut, soarele a strălucit din nou, şi dimineaţa a adus putere plantei mele favorite. Lumina a privit la florile ei şi florile au privit la lumină. A fost contact şi comuniune, şi puterea a trecut în flori. Ele şi-au ridicat capetele, şi-au deschis petalele, şi-au recăpătat gloria şi păreau mai frumoase decât înainte. M-am întrebat cum a avut loc aceasta – acele flori slabe venind în contact cu ceva mult mai puternic, şi căpătând putere!Nu pot să explic exact cum putem să primim puterea de a sluji şi de a răbda prin comuniunea cu Dumnezeu, dar ştiu că acesta este un fapt. Eşti tu în pericol să fii zdrobit de o încercare grea şi dificilă? Atunci caută comuniunea cu Hristos şi vei primi tăria şi puterea de a fi victorios, pentru că Dumnezeu a promis: „Eu te întăresc“ (Isaia 41:10).

Necazul zilei de ieri

Ploaia care a căzut ieri este rubinie pe trandafiri,

Argintie pe frunzele de plop, şi aurie pe trunchiul de salcie;

Necazul care tocmai a căzut ieri este tăcerea care închide în ea

Marile daruri de har ale lui Dumnezeu, şi timpul nu le va tulbura niciodată.

 

Ploaia care a căzut ieri face toate dealurile să sclipească,

Ca mărgeanul pe dafin şi ca berilul pe iarbă;

Necazul care tocmai a căzut ieri a învăţat sufletul să asculte

Şoaptele eternităţii în toate vânturile care trec.

 

O, inimă slabă, bătută de furtună, această ploaie va străluci mâine,

Ca o flacără în căldăruşe şi ca giuvaerele pe spini,

Ca cerul în florile de nu-mă-uita; deşi necazul acum este necaz,

Totuşi necazul va fi frumuseţe în minunata dimineaţă.

Katherine Lee Bates

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

9 Noiembrie

Text: 1 Corinteni 2:6-16

SĂ ÎNŢELEGEM BIBLIA

Nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:11

In servieta în care îmi duc Biblia am un mic dosar cu un microfilm ce reproduce întreaga Biblie. Toate cele 1.245 de pagini cu mai mult de 773.746 de cuvinte sunt tipărite într-un pătrat cu latura puţin mai mare de 2,5 centimetri! Nu pot vedea nici măcar un cuvânt din ea. Nici dacă ţin filmul la lumină sau dacă-l aşez pe un fond închis la culoare, nu ajută cu nimic. Cu ochii liberi nu pot să citesc. Numai cu ajutorul unui microscop ce măreşte pot citi această Biblie. Nevoia de a furniza o sursă exterioară pentru a citi o reproducere sub formă de microfilm a Bibliei îmi reaminteşte de dificultăţile pe care le au unii oameni în înţelegerea Bibliei. O, ei n-au dificultăţi citindu-i cuvintele, ci nu pot înţelege ceea ce spun aceste cuvinte. Au nevoie de iluminarea puterii Duhului Sfânt. Încercarea de-a prinde înţelesul mesajului Bibliei se aseamănă cu încercarea de a citi microfilmul fără aparatul de mărire. În 1 Corinteni 2:14, Pavel ne explică de ce este aşa. El spune: „Dar ornul cel firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte”. Biblia – indiferent de mărimea în care este tipărită – poate fi înţeleasă numai cu ajutorul Duhului Sfânt.Ai căutat ajutorul pentru înţelegerea a ceea ce spune Cartea lui Dumnezeu? Fii sigur că L-ai acceptat pe Isus ca Salvator personal. Apoi cere ca Duhul Sfânt să locuiască în tine şi să-ţi reveleze adevărul ei. El face din Biblie o carte care poate fi înţeleasă. P.R.V.

Nu poţi spune: Cunosc tot Adevărul sfânt,

Până nu-L cunoşti pe Domnul Isus.

Când inima şi viaţa de El legate sunt,

Pricepi Cuvântul Lui venit de sus.    Anonim

Cunoaşterea CUVÂNTULUI VIU este cheia înţelegerii CUVÂNTULUI SCRIS.

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

9 Noiembrie

2 Cronici 34.1-7 şi 34.29-33

Iosia semnifică: „Cel căruia Dumnezeu îi poartă de grijă”. Şi toţi credincioşii am avea dreptul să purtăm acest nume frumos, însoţit încă de la naştere de această purtare de grijă, la vârsta de şaisprezece ani, Iosia începe să-L caute pe Domnul. El întreprinde apoi marea lucrare de trezire pe care am văzut-o în 2 împăraţi 22 şi 23. Şaisprezece ani este poate vârsta unora dintre cititorii noştri. Ei nu mai sunt copii; viaţa li se deschide înainte cu toate posibilităţile ei. Tinereţea reprezintă un capital pre­ţios, oferit de Dumnezeu. Cum îl vor folosi? Unii îl iro­sesc prosteşte … şi îi culeg mai apoi roadele amare. Alţii, mai prudenţi din punct de vedere omenesc, îşi dedică zilele tinereţii pentru pregătirea unei poziţii avantajoase, în sfârşit, alţii, cei mai înţelepţi, procedează precum Iosia. Întâi Îl caută pe Domnul, apoi pun totul în acord cu voia Lui (Matei 6.33). Legea a fost regăsită în templu în timpul acestor strădanii. Pentru a face tot poporul să beneficieze de ea, Iosia trebuie să-i oblige să-L slujească pe Domnul (v. 33). Este semn rău! Oare ascultarea faţă de Domnul nu trebuie întotdeauna să izvorască din dragostea noastră pentru El? ,Aceste cuvinte pe care ţi le poruncesc astăzi să fie în inima ta” spunea Moise popo­rului în momentul când le dădea această carte (Deut. 6.6).

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-NOIEMBRIE 2015

 RUGĂCIUNEA (1)

„Orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi… şi-l veţi avea”

(Marcu 11:24)

Când te rogi: 1) Apelează la credinţă. William Ward spune: „Noi lipim timbrul, scriem adresa pe plic, după care îl expediem, având deplina încredere că va ajunge la destinaţie. Cu toate acestea, ne întrebăm şi chiar punem la îndoială faptul că rugăciunile noastre vor fi ascultate de un Dumnezeu mereu prezent, mereu-iubitor”. Împachetează-ţi rugăciunea în aşteptare. Dumnezeu nu răspunde nevoii tale, El răspunde credinţei tale.

2) Nu-ţi face griji că nu foloseşti cuvintele potrivite. Domnul Isus a spus despre farisei: „li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi” (Matei 6:7). Ai auzit vreodată de versiunea unui avocat pentru „pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”? (Matei 6:11) „Adresăm, prin prezenta, rugămintea, cererea şi solicitarea să se furnizeze cantitatea cuvenită şi corespunzătoare, în data de astăzi, înscrisă mai sus, în scopul satisfacerii nevoilor nutriţionale ale solicitantului şi pentru organizarea unor astfel de metode de repartizare şi distribuţie considerate a fi necesare şi adecvate, să se asume recepţia de către şi pentru solicitantul în cauză a unei cantităţi de produse cerealiere (în continuare denumite „pâine”) şi care, conform raţionamentului solicitantului amintit, constituie o cantitate suficientă”. Sunt şaptezeci şi şase de cuvinte! Uneori, cea mai eficientă rugăciune este cea scurtă, la subiect.

3) Fii concret! Domnul Isus a spus: „orice veţi cere … În Numele Meu, vă va da” (Ioan 16:23). Lucrul extraordinar în a fi concret este că oricare ar fi clipa în care El răspunde, îţi dai seama. Boala a fost vindecată. Cu cât eşti mai explicit, cu atât mai atent vei fi să primeşti răspunsuri – ceea ce înseamnă că poţi fi mai concret referitor la mulţumirile aduse lui Dumnezeu.

SĂMÂNŢA BUNĂ

Luni, 9 Noiembrie 2015

Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? Ieremia 17.9

Două portrete

Un pictor italian a căutat multă vreme un model după care să picteze o faţă de înger. Într-o zi, mergând pe o stradă lăturalnică, zări un copil drăguţ cu păr bălai, cu o privire blândă şi de o drăgălăşenie neobişnuită. „Iată modelul“, şi-a zis pictorul şi merse să vorbească cu părinţii. Aceştia consimţiră bucuroşi să-l picteze. Când portretul a fost terminat, pictorul îl aşeză în biroul său. Toţi cei ce veneau acolo, admirau faţa de înger de o frumuseţe rară.După mai mulţi ani, pictorul s-a gândit că frumuseţea îngerului ar fi şi mai izbitoare dacă ar aşeza alături un alt portret, care să insufle groaza. Astfel, unul ar reprezenta un înger, simbol al binelui, iar altul ar reprezenta pe diavolul, întruchiparea răului. A căutat mulţi ani, dar nu a găsit ceea ce dorea el. Vizitând o închisoare, în altă ţară, în căutarea modelului dorit, ochiul său de artist a fost izbit de groaznica înfăţişare a unui tânăr. Era modelul pe care îl căuta. O răutate cruntă era împietrită pe faţa sa, o privire de fiară se vedea în ochii săi şi brazde adânci, ca urme ale păcatului, schimonoseau faţa sa. Numaidecât îşi scoase caietul şi-i ceru voie să-i schiţeze portretul.

Sursa: Meditații din 14 Calendare biblice, primite prin Email prin strădania jertfitoare a unor robi ai Domnului

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s