Ucenicii Săi merg după El

Domnul este aproapeDOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 15 Septembrie

Şi, văzând mulţimile, El S‑a suit pe munte şi, aşezându‑Se, ucenicii Săi au venit la El.

 Matei 5:1

În Scriptură, munţii semnifică adesea stăpânirea, puterea şi autoritatea. În lumea viitoare, Dumnezeu Îl va aşeza pe Împăratul Său pe „muntele sfânt al Sionului” (Psalmul 2.6), iar „muntele casei Domnului va fi întărit în vârful munţilor” (Isaia 2.2). Să remarcăm că acesta este „muntele”, nu „un munte”; chiar dacă nu putem spune exact care este acest munte, el reprezintă autoritatea Împăratului. Există un singur Împărat, iar Dumnezeu are o singură Împărăţie şi o singură autoritate în vedere.

Domnul deci S‑a suit pe munte şi S‑a aşezat, iar ucenicii Săi au venit la El, la Cel care are toată puterea şi care este Centrul de atracţie! Apoi El a început să‑i înveţe. Împăratul este Învăţătorul care manifestă în viaţa Sa calităţile pe care le doreşte în cei care Îl urmează. Predica de pe munte prezintă trăsăturile pe care Dumnezeu le doreşte în ucenicii Împăratului după inima lui Dumnezeu, în timp ce ei trăiesc într‑o lume cu totul opusă Lui. Împăratul de asemenea doreşte să vadă aceste calităţi în ucenicii Săi, care se supun autorităţii Sale morale şi care învaţă de la El (Matei 11.29).

Pe acest munte al instruirii, într‑o lume care Îl respinge, Împăratul Îşi pregăteşte ucenicii pentru a învăţa de la El cum să fie în acord cu voia lui Dumnezeu şi, astfel, fericiţi. Într‑o lume religioasă, politică şi socială cu totul opusă Lui, ei trebuie să manifeste trăsăturile morale ale Împăratului. În felul acesta, ei sunt o mărturie, indicând către acel timp când aceste trăsături vor caracteriza lumea viitoare, atunci când totul va fi în acord cu voia şi cu drepturile lui Dumnezeu. (Bouter)

 

*

MEDITAŢII ZILNICE 

WIM MALGO

15 SEPTEMBRIE

«In adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu.»

2 CORINTENI 13,4

     Isus este Mielul lui Dumnezeu pentru a ne descoperi măreţia şi complexitatea biruinţei Sale. Biruinţa lui Isus este, ciudat, biruinţa mielului. El a câştigat-o, dar nu prin eforturi umane, pentru că «El a fost răstignit prin slăbiciune» (2 Cor. 13,4). De aceea versetul, în paradoxul său divin, este atât de puternic: «Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!» (loan 1,29). Cel mai slab a câştigat cea mai mare biruinţă spirituală! Cât de slăbit era Domnul Isus Cristos când a mers la Golgota vedem din faptul că S-a prăbuşit sub greutatea crucii. Dar când a fost crucificat înaintea tuturor martorilor din lumea invizibilă a avut loc practic cea mai mare demonstraţie de putere din toate timpurile: Mielul lui Dumnezeu a luat asupra Lui păcatele întregii lumi! De unde această putere spirituală extraordinară în Mielul slab, să poată purta păcatele întregii lumi? Iată răspunsul: dragostea nesfârşită a lui Dumnezeu îl susţinea, căci nu este scris «Iată, acesta este Mielul», ci «Iată Mielul lui Dumnezeu». Doar prin puterea dragostei lui Dumnezeu a putut Isus Cristos să înfăptuiască ceea ce a rămas pe veci valabil, şi anume să plătească pentru toate păcatele şi fărădelegile oamenilor. Cine îl urmează pe Miel va avea parte de aceeaşi experienţă: În cea mai mare slăbiciune va realiza însă ce e mai greu. În această lumină, cuvântul Scripturii are o deosebită semnificaţie: «căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită» (2 Cor. 12,9).

 *

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

15 SEPTEMBRIE

Doamne, ieri am fost acceptat să lucrez în Taberele din deşert, în Egipt, şi Cuvântul Tău a venit în dimineaţa asta cu mare forţă – Trimis „înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea să treacă El” (Luca 10:1).

*

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineaţa şi Seara

15 SEPTEMBRIE
Dimineaţa

El nu se teme de veşti rele.Psalmi 112:7

Creştine, nu ar trebui să te temi de sosirea veştilor rele. Dacă eşti supărat din cauza lor, cu ce te deosebeşti de ceilalţi oameni? Ceilalţi oameni nu au un Dumnezeu la care să meargă. Ei nu I-au simţit niciodată credincioşia, aşa cum ai făcut tu. Nu este de mirare că sunt doborâţi de îngrijorare şi copleşiţi de frică, dar tu declari că ai un alt fel de spirit. Tu ai fost „născut din nou… la o nădejde vie” (1 Petru 1:3), şi inima ta trăieşte în cer, nu în lucrurile pământeşti. Dar dacă eşti văzut la fel de îngrijorat ca ceilalţi, care este valoarea harului pe care spui că l-ai primit? Unde este demnitatea naturii noi, pe care pretinzi că o ai? Dacă eşti plin de teamă, ca şi ceilalţi, vei fi condus, fără îndoială, la aceleaşi păcate ca şi ei, sub încercarea aceloraşi împrejurări. Cei lumeşti, atunci când simt copleşiţi de rele, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Ei murmură şi cred că Dumnezeu îi tratează prea aspru. Vei cădea şi tu în acelaşi păcat? Îl vei provoca pe Domnul aşa cum fac ei? Mai mult, oamenii nepocăiţi apelează la mijloace nedemne ca să scape din greutăţi, şi e sigur că şi tu vei face la fel, dacă cedezi presiunii prezente. Increde-te în Domnul, şi „nădăjduieşte în El” (Psalmi 37:7). Cea mai sigură cale este să faci ceea ce a făcut Moise la Marea Roşie: „staţi pe loc, şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul” (Exod 14:13). Dacă dai frâu liber temerilor atunci când auzi veşti rele, nu vei fi în stare să înfrunţi necazul cu calmul care te întăreşte pentru datorie şi te susţine în încercări. Cum poţi să îl slăveşti pe Dumnezeu dacă eşti laş? Sfinţii au cântat adesea laudă lui Dumnezeu în foc, iar tu o să te îndoieşti şi o să disperi, de parcă nu ai avea nici un ajutor, şi astfel o să-L măreşti pe Cel Prea Înalt? Încurajează-te, deci, şi întemeiază-ţi credinţa pe credincioşia Dumnezeului legământului, nu lăsa să ţi se „tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (loan 14:27).

 

15 SEPTEMBRIE
Seara

Popor de lângă El. Psalmi 148:14

Sistemul vechiului legământ era unul al distanţei. Chiar şi atunci când se arăta robului Său Moise, Dumnezeu spunea: Ce „nu te apropia de pământul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare” (Exod 3:5). Când s-a arătat celor aleşi pe Muntele Sinai, una din primele porunci a fost „hotărăşte anumite margini în jurul muntelui, şi sfinţeşte-l” (Exod 19:23). In cadrul serviciului sfânt din cortul întâlnirii şi templu, gândul distanţei era întotdeauna prezent. In curtea interioară doar preoţii îndrăzneau să intre, iar în Sfânta Sfintelor nu intra decât marele preot, numai o dată pe an. Se pare că, în vremurile vechi, Domnul voia să-l înveţe pe om că păcatul era atât de ofensator pentru El, încât trebuia să-i trateze pe oameni ca pe nişte leproşi scoşi afară din tabără. Când se apropia de ei, îi făcea să simtă adâncimea despărţirii dintre Dumnezeul cel sfânt şi păcătosul necurat. Totuşi, când a venit Evanghelia, am fost plasaţi pe o altă poziţie. Cuvântul „du-te” a fost schimbat cu „vino”, distanţa a fost înlocuită de apropiere, şi cei care erau scoşi afară înainte au fost aduşi aproape prin sângele lui Isus Christos. Dumnezeirea întrupată nu avea un zid de foc în jur. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28) este proclamaţia voioasă a lui Dumnezeu atunci când apare în trup omenesc. Acum El nu îl învaţă pe lepros că lepra lui îl îndepărtează, ci că El a suferit pedeapsa necurăţiei leprei. Ce siguranţă şi ce privilegii se ascund în această apropiere de Dumnezeu prin Isus! Le cunoşti din experienţă? Dacă le cunoşti, trăieşti prin puterea lor? Această apropiere este miraculoasă, totuşi este urmată de o făgăduinţă de şi mai mare apropiere, fiindcă ni se spune: „iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei” (Apocalipsa 21:3). Grăbeşte acest timp de apropiere, Doamne!

 

CALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

 

15 SEPTEMBRIE

Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!

  1. Cor. 16,13.

Nici un creştin nu va putea nega că trăim într-o vreme serioasă şi importantă. Ea avertizează pe fiecare credincios şi pe fiecare adunare în parte la cuvintele Domnului: „Vegheaţi căci Domnul este aproape.” Necredinţa şi decăderea morală sunt în floare, deşi Dumnezeu vorbeşte prin catastrofe naturale, accidente în masă, foamete şi prin atâtea mijloace prin care încearcă să pă trundă la conştiinţa omului de a-l abate de la drumul pierzării. Mai mult ca oricând cuvintele: „Venirea Domnului este aproa pe. . .Iată că Judecătorul este chiar la uşă” este un fapt aproape împlinit.Şi pentru credincioşi acesta este un gând foarte serios; în faţa lor nu stă judecata, ci un viitor strălucitor şi o împărăţie veşnică cu Hristos, Domnul lor cel scump. Chemarea lor este superioară, cerească, căci pe pământ sunt nişte călători şi străini. Toate aştep tările şi nădejdea lor sunt sus, la El. Responsabilitatea unui creş tin este incomparabil mai mare ca a unui om lumesc, căci toţi trebuie să stăm în faţa scaunului de judecată a lui Hristos pentru a primi răsplata după cum merităm. De aceea este o râvnă în creştin de a fi plăcut lui Dumnezeu şi Domnului său. Cum stăm noi? Vrem să rămânem în urmă sau ne doboară oboseala şi som nul lumii acesteia? NU, noi vrem să spunem mai mult ca oricând, ca odinioară apostolii: „Noi nu suntem din aceia care se tem şi dau înapoi.” De aceea să croim „cărări netede şi drepte pentru picioarele noastre.” Căci noi suntem Mireasa Lui, moştenirea împărăţiei Lui, poporul Său ceresc care călătoreşte spre Casa Tatălui. Căci noi sîntem slujitorii Lui, chemaţi de a-i sluji şi de a mărturisi despre El. Jertfa Lui ne-a curăţat odată pentru totdeauna, ne-a sfinţit şi ne-a pus deoparte, iar Duhul din noi ne dă putere să strigăm: „Ava Tată.” Să nu ne îmbărbăteze oare toate acestea ca să-I slujim cu şi mai multă abnegaţie spre slava Lui?

pe a Lui.

 

IZVOARE IN DEŞERT

15 Septembrie

 

Scoală-te, crivăţule! Vino, vântule de miazăzi! Suflaţi peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea!

(Cântarea cântărilor 4:16)

Unele din mirodeniile şi plantele menţionate în versetul 14 din capitolul de mai sus sunt foarte descriptive şi simbolice. Sucul de aloe are un gust amărui, dar este calmant când se aplică pe piele, ceea ce ne spune despre dulceaţa lucrurilor amare, dulcele amărui, având o aplicaţie importantă pe care numai cei care au experimentat-o o vor înţelege. Smirna este simbolul morţii, fiind folosită pentru îmbălsămarea mortului. Ea reprezintă dulceaţa care vine în inimă după ce aceasta a murit faţă de voinţa proprie, faţă de mândrie şi faţă de păcat. Ce farmec inexprimabil pare să înconjoare pe unii creştini, doar pentru că ei poartă în înfăţişarea lor curată şi în duhul lor blând urma crucii! Este dovada sfântă a faptului că ai murit faţă de ceva care odată era mândru şi puternic, dar acum este pentru totdeauna predat la picioarele Domnului Isus. Şi este de asemenea farmecul ceresc al unui duh zdrobit şi al unei inimi pline de căinţă, este muzica frumoasă care se înalţă dintr-o cheie minoră, şi dulceaţa adusă rodului copt de atingerea gerului.În sfârşit, tămâia era un parfum care se înălţa numai după ce era atins de foc. Tămâia arzând se transforma în nori de un miros plăcut care se înălţau din mijlocul focului. Aceasta simbolizează inima unui om a cărei dulceaţă a luat naştere prin flăcările suferinţei până când partea sfântă, cea mai dinăuntru a sufletului este umplută cu nori de laudă şi rugăciune.Preaiubiţilor, dau vieţile noastre miresme şi parfumuri – plăcutele miresme ale inimii?

din Viaţa plină de dragoste a Domnului nostru

O fabulă persană spune: Într-o zi

Un călător a găsit o bucată de lut

Atât de plină de parfum plăcut

Încât mireasma ei a umplut toată camera.

„Ce eşti tu?“ a întrebat el repede,

„Eşti tu o nestemată din Samarkand,

Sau nard pur ascuns în această formă simplă,

Sau altă marfă scumpă?“

„Nu, nu sunt decât o bucată de lut“.

 

„Atunci de unde acest parfum minunat – spune!“

„Prietene, dacă vrei să-ţi dezvălui secretul,

Am locuit cu trandafirul“.

Frumoasă parabolă! Şi cei ce iubesc

Să locuiască cu trandafirul din Saron

Nu vor emana pretutindeni o mireasmă plăcută,

Deşi ei înşişi sunt simpli şi smeriţi?

Dragă Doamne, rămâi cu noi ca să putem

Să ne tragem parfumul proaspăt din Tine.

 * 

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-SEPTEMBRIE 2015

  LASĂ-L PE DUMNEZEU SĂ-ŢI LUMINEZE MINTEA

Poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii(Psalmul 19:8)

Psalmistul scrie: „poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii”. Dumnezeu poate pune în mintea ta o idee care să schimbe tot cursul vieţii tale. Marconi a avut o idee în urma căreia a fost inventat radioul. Bell a avut o idee în urma căreia a fost inventat telefonul. Dumnezeu, Cel care este Creatorul, le dăruieşte oamenilor idei creative tot timpul. Dar ei trebuie să le pună în practică; altfel, El le va dărui altora. Nu cumva a sosit vremea să-I ceri o idee pe care s-o aplici în viaţa ta? Faptul că ai credinţă în Dumnezeu este un lucru nemaipomenit. Dar există ceva la fel de extraordinar – Dumnezeu crede în tine! În loc să te uiţi la situaţia ta actuală şi să te gândeşti: „Cred că viaţa mea nu poate fi mai frumoasă de atât”, începe să-L întrebi: „Doamne, ce mi-ai pregătit?” Dacă nu eşti atent, viaţa te poate doborî şi te poate face să te simţi josnic, lipsit şi limitat în ceea ce priveşte capacitatea şi potenţialul tău. Şi dacă acţionezi conform acestor sentimente şi gânduri, în loc să iei în considerare ceea ce spune Dumnezeu despre tine în Cuvântul Său, nu vei avansa niciodată şi nu vei împlini niciodată lucrurile pentru care te-a adus El pe pământ. Poate spui: „Dumnezeu nu mi-a făcut niciodată parte de vreo idee măreaţă”. Pentru că nu ai cerut niciodată aşa ceva! El le dăruieşte idei, inimilor aflate în căutare, inimilor pregătite, inimilor pline de credinţă şi inimilor supuse. Iată profilul persoanei căreia Dumnezeu îi oferă idei măreţe: cineva care „îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui… tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:2-3).

 *

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

15 Septembrie

ADĂPOSTUL CEL SIGUR

Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului, şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii.

 Isaia 32.2

Cine este acest om, ştim cu toţii. Cine ar putea să fie, decât al doilea Adam, Domnul cerului, Omul durerilor, Fiul Omului? N-a fost El întotdeauna locul de scăpare al poporului Său, îndurând toată puterea vântului şi ocrotindu-i pe toţi cei ce caută adăpostul lor în El? Noi am scăpat prin El de mânia lui Dumnezeu; şi vom scăpa şi de mânia oamenilor şi de îngrijorările acestei vieţi şi de teama de moarte. De ce să stăm în calea vântului, când putem foarte bine să ne ascundem în urma Domnului Isus? Să alergăm deci la El şi să rămânem cu El în pace. Adeseori vedem cum vântul tulburărilor se ridică şi se întăreşte până într-atât că devine o furtună care răstoarnă totul înaintea ei. Lucrurile pe care noi le socotim neclintite şi întărite ca o stâncă în furtună, sunt răsturnate, şi multe şi mari sunt căderile şi cufundarea oamenilor în care noi ne punem nădejdea. Domnul Isus este Biruitorul, Stânca veacurilor care nu cade niciodată. Sprijiniţi pe El, putem să trecem prin furtună, rămânând într-o linişte desăvârşită. Să ne adăpostim şi astăzi în acest loc de scăpare şi să rămânem în El, cântând de bucurie că suntem ocrotiţi. Prea iubit Domn Isus, cât de mult Te binecuvântăm! Fii lăudat, căci Tu eşti pentru noi un loc de scăpare împotriva furtunii.

*

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

15 Septembrie

Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, toate legile şi toate poruncile Lui pe care ţi le dau şi să ai zile multe“.    

  Deut. 6:2.

Dumnezeu doreşte binele nostru şi al copiilor noştri. De aceea ne sfătuieşte El cel mai bine. De aici şi cuvintele: “Ascultă, Israele, ascultaţi taţi, ascultaţi mame!…” “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Si poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi să le ai în inima ta; să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi.” Mâinile tale să facă doar ce este plăcut înaintea Domnului. David spune: “Îl am pe Domnul încontinu înaintea ochilor mei, de aceea stau neclintit” şi “Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale”. Cel care procedează astfel va fi binecuvântat el, precum şi copiii şi copiii copiilor săi. El le va da cetăţi pe care nu le-au zidit şi case pline de bunuri, pe care nu ei le-au umplut, vii şi grădini cu măslini pe care nu ei le-au plantat, pentru ca să mănânce şi să se sature. Dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu de la început până la sfârşit, putem observa cum binecuvintează Dumnezeu pe cei care se încred în El slujindu-I plini de credinţă, cântând cu bucurie toate binefacerile Lui. Asupra acestor oameni Dumnezeu îşi revarsă binecuvânţările. Si copiii copiilor lor vor lăuda Numele Lui. O, cât de credincios eşti Tu Doamne, faţă de cei ce se încred în Tine! Laudă, cinste şi mărire Ti se cuvine acum şi în veci. Amin.

 

PÂINEA CEA DE TOATE ZILE

15 Septembrie

Text: 2 Corinteni 4:1-6

VINDECAREA ORBULUI

Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită
pentru cei ce sunt pe calea pierzării…
  

2 Corinteni 4:3

     Pastrul  Walter B. Hinson predica într-un oraş unde unul dintre prietenii săi lucra ca medic de ochi. Într-o zi, Hinson s-a oprit pe la biroul lui şi l-a găsit plin de bucurie. Când predicatorul l-a întrebat care este motivul veseliei lui, doctorul i-a răspuns: „L-ai văzut pe bătrânul acela care a ieşit când ai intrat tu în cabinet? N-a mai văzut vreo floare sau chipul copiilor săi de multă, multă vreme. Trăieşte la ţară, şi cu câteva luni în urmă a venit să-l consult. După ce l-am examinat, i-am spus că eu cred că vederea lui ar putea fi restabilită. Azi am făcut ultima operaţie pentru ochii săi. Când am terminat, l-am dus afară şi i-am arătat gloria dimineţii. I-am restabilit vederea!” Ce privilegiu pentru un doctor să fie în stare să redea vederea unor ochi orbi! Ca şi creştini, avem un privilegiu asemănător. Putem ajuta pe cei orbi spiritual să vadă. Îi putem aduce la Isus Cristos pe aceia pentru care „Evanghelia este acoperită”. Apostolul Pavel a scris: „Noi suntem trimişi împuterniciţi ai lui Cristos; şi ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu” (2 Cor. 5:20). Chiar înaintea înălţării Sale la cer, Isus a spus: „…îmi veţi fi martori” (Fapte 1:8). Aceste versete vorbesc despre responsabilitatea credinciosului de-a fi un ambasador al lui Cristos, un martor care poate spune: „Am fost orb, dar acum văd”.

Ce chemare extraordinară! Putem da “lumina cunoaşterii” lui Isus Cristos celor din lumea întunecată de păcat (2 Cor. 4:6). Cine ar putea cere un privilegiu mai măreţ!                                                     P.R.V.

Aud strigând cu disperare

Din noapte si ruină:

„Voi ce-aveţi lumina vieţii

                                   Dăruiţi-ne lumină!”        –                    Oxenham

Când creştinismul tău e valoros, se merită să-l împărtăşeşti altora.

 *

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II  – 15 Septembrie

1 Cronici 26.20-32

Dintre leviţi, unii aveau în grijă vistieriile casei Domnului şi vistieriile lucrurilor dedicate. Unul dintre ei, Şebuel, „supraveghetor peste vistierii”, era descendent al lui Moise. Suntem oare siguri că şi nouă ni s-au încre­dinţat multe comori? Cea mai mare dintre ele nu este alta decât Cuvântul lui Dumnezeu. Bogăţiile lui sunt inepui­zabile. Care este importanţa pe care o acordăm Bibliei noastre? O socotim a fi cu adevărat o comoară? „Lucrul bun încredinţat ţie, păstrează-l îi recomandă Pavel tânărului Timotei (2 Timotei 1.14). Iar în prima sa epistolă, după ce a pus în antiteză bogăţiile deşerte din veacul de acum cu comoara strânsă ca o temelie pentru viitor, apostolul îl îndeamnă pe tânărul ucenic: „Timotei, păzeşte ce ţi s-a încredinţat!…” (1 Timotei 6.19-20). Fie­care dintre noi să citească din nou acest v. 20, punându-şi numele său în locul celui al lui Timotei. Alţi leviţi sunt numiţi în v. 29-32. Ei erau suprave­ghetori, judecători, administratori. Puşi acolo pentru a face „toate treburile lui Dumnezeu” (v. 30, 32; vezi şi 2 Cronici 19.11), ei ne fac să ne gândim la Cel care, încă din copilărie, S-a aflat întâi şi mai presus de orice „în cele ale Tatălui” Său (Luca 2.49).

*

SĂMÂNŢA BUNĂ

Marţi, 15 Septembrie 2015

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera …Galateni 6.9

Perseverenţa parlamentarului

Parlamentarul William Wilberforce (1759-1833) s-a luptat mulţi ani în Parlamentul Angliei, ca să fie desfiinţat comerţul cu sclavi. Descurajat, era pe punctul de a renunţa la această luptă, dar prietenul său mai în vârstă, John Wesley, auzind de campania lui, cu toate că era bolnav, i-a scris câteva rânduri: „Dacă nu te-a ales Dumnezeu special pentru acest lucru, vei fi epuizat de opoziţia oamenilor şi a celor răi. Dar dacă Dumnezeu este de partea ta, cine poate fi împotriva ta? Mergi înainte în Numele lui Dumnezeu şi în puterea tăriei Lui până când şi sclavia din America va dispărea“. Wesley a murit după şase zile. Wilberforce a luptat câţiva zeci de ani până când sclavia a fost abolită în Anglia şi în cele din urmă şi în America.

Înainte ca Wilberforce să fie un luptător pentru abolirea sclaviei, s-a întâlnit cu Mântuitorul şi astfel el a devenit un om eliberat din păcat şi moarte. Apoi a învăţat şi a pus în practică adevărul biblic: „Cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!“ (Tit 3.8). Ca un om eliberat de Mântuitorul, Wilberforce a căutat binele semenilor săi. Şi pentru aceasta a stăruit până când a obţinut abolirea sclaviei. El rămâne un exemplu, între alte exemple, ca să nu obosim în facerea binelui.

Sursa: Meditații din Calendare, primite prin Email

Foto: https://ioan17.wordpress.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s