Ce vei primi

Cuvinte de trezire şi îmbărbătare din 14 calendare (28 Aprilie 2015)

isus-calea-adevarul-si-viataÎți voi da ca pradă de război viaţa ta, în toate locurile în care vei merge.”

leremia 45:5

Acesta este secretul de neclintit al Domnului pentru cei care se încred în El – „Îţi voi da viaţa“. Ce doreşte un om mai mult decât viaţa lui? Acesta este lucrul esenţial. „Îţi voi da ca pradă de război viaţa ta” înseamnă că oriunde ai merge, chiar şi în iad, vei scăpa cu viaţă; nimic nu-ţi poate face rău.

Mulţi dintre noi suntem prinşi de dorinţa de a face paradă de lucruri, nu sub formă de proprietăţi sau posesiuni, ci de binecuvântări. Toate acestea trebuie să treacă; dar există ceva mai important care nu poate trece niciodată; viaţa care este ..ascunsă cu Cristos în Dumnezeu”- Coloseni 3:3

.Eşti gata să-L laşi pe Dumnezeu să te facă una cu El şi să nu mai dai atenţie la ceea ce tu numeşti „lucrurile mari” din viaţă? Eşti gata să te predai Lui şi să renunţi la tot? Adevăratul test al predării tale este refuzul de a spune: „Bine, dar aceasta?” Fereşte-te de supoziţii. De fiecare dată când întrebi: „Dar aceasta?”, dovedeşti că nu te-ai predat cu totul, că nu te încrezi cu adevărat în Dumnezeu. De îndată ce te predai cu adevărat, nu te mai gândeşti la ce are de gând să facă Dumnezeu. Predarea înseamnă a-ţi refuza luxul de a mai pune întrebări. Dacă te predai cu totul Lui Dumnezeu,El îţi spune imediat; „Îţi voi da ca pradă de război viaţa ta”. Motivul pentru care oamenii suni obosiţi de viaţă este acela că Dumnezeu nu le-a dat nimic, ei nu au primit viaţa ca pradă. Soluţia pentru ieşirea din această stare este abandonarea în mâinile Lui Dumnezeu. Când ai ajuns să I te dăruieşti cu totul Lui Dumnezeu, vei fi cea mai surprinsă şi încântată fiinţă de pe pământ; Dumnezeu este Stăpânul tău absolut şi ţi-a dat viaţa. Dacă nu ai ajuns acolo, aceasta se datorează ori neascultării din viaţa ta, ori refuzului tău de a fi îndeajuns de simplu. ( Din CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU pentru astăzi-APRILIE 2015)

*

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI 

2 Samuel 1.1-14

Huşai a fost trimis de David înapoi la Ierusalim, ca să zădărnicească sfaturile date de Ahitofel lui Absalom. Dumnezeu, răspunzând rugăciunii împăratului (15.31), intervine pentru a da succes acestei strategii. Apare faptul că astăzi El nu Şi-ar mai da binecuvântarea asupra unei asemenea purtări, pentru că venirea Domnului Isus a des­chis pentru noi o dimensiune cu totul nouă a adevărului şi a îndreptăţirii, în conformitate cu Dumnezeu.Sfatul lui Huşai i-a permis lui David să fie informat la timp, pentru a se retrage dincolo de râu şi a-şi pregăti apărarea.Încă nu am precizat că toate aceste evenimente au o semnificaţie profetică. Ele ne vorbesc despre un timp care va veni, când un anumit număr de oameni credincioşi din Israel, o „rămăşiţă”, vor fi persecutaţi şi forţaţi să fugă, urmăriţi de vrăjmaşii lui Hristos. Aceştia din urmă, împăratul şi profetul mincinos (sau Anti­cristul), prefiguraţi prin Absalom şi consilierul său, Ahitofel, vor face război sărmanei rămăşiţe, a cărei situaţie critică este prezentată în cartea Psalmilor. După o persecuţie de scurtă durată, cei doi complici vor ajunge la un sfârşit brusc şi îngrozitor: Împăratul (Fiara) şi profetul mincinos vor fi primii oameni aruncaţi de vii în iazul de foc, care este moartea a doua (Apocalipsa 19.20).

*

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

O, Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să mă închin Ţie. Te slăvesc că rămâi totdeauna acelaşi. Atinge-mă, o, Doamne, şi, prin puterea Ta, reînnoieşte-mă spiritual la o sensibilitate şi apreciere a Ta şi a adevărului Tău.

*

DOMNUL ESTE APROAPE!

CALENDAR BIBLIC

Şi poporul a vorbit împotriva lui DUMNEZEU şi împotriva lui Moise: Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă, şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.

Numeri 21.5

Patruzeci de ani a hrănit Dumnezeu poporul Său cu pâine cerească. Dar întotdeauna, deşi întreg poporul a jurat să ţină legământul (Exod. 19.8), s-a arătat necredincios, neascultător şi împotrivitor. Mana nu este numai o imagine a Cuvântului scris ca hrană pentru suflet, ci însăşi adevărata pâine din cer, Domnul Isus, care s-a făcut trup (Ioan 6.32 şi 1.14). Israeliţii n-au ştiut acest lucru, dar Dumnezeu a ştiut şi de aceea îngâmfarea lor a fost pedepsită cu moartea prin şerpi de foc. De fapt s-a văzut clar că e judecata bine meritată a lui Dumnezeu şi cu toate insistenţele lui Moise, şerpii nu au fost îndepărtaţi. Cel Veşnic a găsit o cale mult mai bună care corespunde caracterului Său. Unde păcatul e pe culmile cele mai înalte, Dumnezeu are o cale de har, dar numai pentru credinţă. Moise a trebuit să facă un şarpe de aramă şi să-l înalţe astfel ca oricine privea spre el să fie vindecat.La fel cum în vechime poporul a lepădat mana, a lepădat şi adevărata Pâine a vieţii din cer, pe Fiul lui Dumnezeu. Dar mânia lui Dumnezeu va judeca aspru această respingere. Acum harul sărbătoreşte triumful: Fiul Omului a fost înălţat pe o cruce ca să dăruiască viaţa tuturor care cred în El. Ce trist este pentru un credincios dacă în călătoria lui prin pustia acestei lumi nu iubeşte mana cerească, dacă strângerile laolaltă în Numele Domnului Isus afară din tabără îi devin plictisitoare şi greoaie. De aceea prea iubiţilor, să iubim cu toţii valoarea darului ceresc, să nu-l micşorăm cu nici un chip ca să nu cădem în aceeaşi greşeală ca cei din trecut.O ascultare deplină este scutul cel mai bun împotriva uneltirilor vrăjmaşului.

*

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

EL NE ESTE PĂRTAŞ

Eu voi locui în mijlocul lor, şi voi umbla cu ei. Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

2 Corinteni 6:16

Aici se găseşte reciprocitate de interese. Fiecare aparţine celuilalt. Dumnezeu este partea poporului Său, şi poporul ales este partea Dumnezeului său. Sfinţii găsesc în El bunul lor de seamă, şi El îi socoteşte ca o comoară a Sa. Ce izvor de mângâiere se găseşte în aceasta pentru orice credincios! La această reciprocitate de interese se adaugă o reciprocitate de sentimente. Dumnezeu îl va iubi totdeauna pe poporul Său, şi ai Săi Îl vor iubi. Astăzi Dumnezeu va face totul pentru mine; şi eu, ce voi face pentru El? Gândurile mele ar trebui să zboare spre El în tot timpul, căci El Se gândeşte la mine. Să nu mă mulţumesc numai admiţând că aşa trebuie să fie. Aceasta ne conduce apoi la o părtăşie binecuvântată. Dumnezeu locuieşte în noi şi noi locuim în El. El merge cu noi şi noi mergem cu El. Neîncetat şi peste tot avem însoţirea Sa. Fericită părtăşie! Deci să socotesc pe Domnul ca Dumnezeul meu, încrezându-mă în El şi slujindu-I cum I se cuvine. Să-L iubesc, să-L cinstesc, să mă închin Lui în Duh şi adevăr, ascultându-L în toate privinţele. Iată dorinţa inimii mele! Când voi atinge acest ideal, voi găsi cerul. Doamne, ajută-mă! Fii Dumnezeul meu, învăţându-mă să Te cunosc ca Dumnezeul meu, pentru dragostea Domnului Isus.

*

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAȚII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineața și Seara

DIMINEAŢA

Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea.

Psalmi 119:49

Oricare ar fi nevoia ta, vei găsi o făgăduinţă potrivită în Biblie. Eşti slăbit fiindcă drumul e greu, şi te-a obosit? Iată făgăduinţa potrivită: „El dă tărie celui obosit” (Isaia 40:29). Când citeşti o asemenea făgăduinţă, du-te la Cel care ţi-a făcut-o, şi cere-I să se ţină de cuvânt. Îl cauţi pe Christos şi însetezi după părtăşia cu El? Atunci această făgăduinţa va străluci ca o stea:, ferice de cei flămânzi si însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi” (Matei 5:6). Înfăţişează-te înaintea troinului de lumină şi nu cere nimic altceva; spune mereu aceleaşi cuvinte: „Doamne, Tu ai spus; fă aşa cum ai spus”. Eşti necăjit din cauza păcatului şi împovărat de greutatea nelegiuirilor? Ascultă aceste cuvinte „Eu, Eu îţi şterg fărădelegile pentru Mine, si nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale” (Isaia 43:25). Nu ai nici un merit prin care să poţi pleda, dar pledează în numele făgăduinţelor Sale, şi El le va împlini. Te temi că nu vei rezista până la capăt şi că, după ce te-ai considerat copil al lui Dumnezeu, vei fi lepădat? Dacă acestea sunt temerile tale, înfăţişează aceste cuvinte înaintea tronului de har şi pledează în numele lor: „pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, si legământul Meu de pace nu se va clătina” (Isaia 54:10). Dacă ai pierdut sentimentul prezenţei Mântuitorului şi îl cauţi cu inima Îndurerată, aminteşte-ţi această făgăduinţă: „întoarceţi-vă la Mine, si mă voi întoarce si Eu la voi” (Maleahi 3:7). „Pentru o clipă îmi întorsesem faţa de la tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică” (Isaia 54:7). Hrăneşte-ţi credinţa cu Cuvântul Domnului, şi Oricare ţi-ar fi nevoile, întoarce-te la Banca Credinţei cu cecul Tatălui tău, şi spune: „aminteşte-ţi de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea”.

SEARA

Toată casa lui Israel are fruntea încruntată şi inima împietrită.

Ezechiel 3:7

Există vreo excepţie? Nu, nici una. Chiar seminţia aleasă este descrisă ca având , fruntea încruntată şi inima împietrită”. Dacă cei mai buni sunt aşa, cum trebuie să fie cei răi? Gândeşte-te, inimă, care este partea ta din această acuzaţie universală, şi fii gata să-ţi accepţi partea de inimă. Prima vină priveşte neruşinarea, spiritul arogant, lipsa de sfială şi pornirea spre rău. Înainte de convertire, puteam să păcătuiesc şi să nu simt nici o mustrare, să ştiu că sunt vinovat şi să nu mă umilesc, să-mi mărturisesc păcatul fără nici o remuşcare. Să mergi în casa lui Dumnezeu, să pretinzi că te rogi şi că Îl lauzi, fără să-ţi pese că eşti păcătos, este o nemaipomenită lipsă de respect! Vai, de când m-am născut din nou, m-am îndoit de Domnul pe faţă, am murmurat nemulţumit în prezenţa Sa, L-am slujit cu josnicie, şi am păcătuit fără să-mi pese de urmări! Dacă nu aş fi avut o minte încăpăţânată şi o frunte încruntată, aş fi simţit o teamă sfântă şi m-aş fi căit de tot răul făcut. Vai mie! Fac parte din casa lui Israel. A doua acuzaţie este cea a inimii de piatră, şi nu risc să pledez nevinovat nici aici. Odinioară aveam inima împietrită, şi chiar dacă acum am o inimă de carne, mult din vechea nepăsare a rămas. Moartea lui Isus nu mă afectează cât ar trebui; nu sunt mişcat de ruina semenilor mei, de vremurile tulburi, de supărarea Tatălui ceresc şi de propriile greşeli. O, dacă inima mea s-ar cufunda în durerile morţii Mântuitorului! Dacă m-ar scăpa Dumnezeu de această piatră de moară, de acest trup de moarte! Binecuvântat să fie Numele Domnului! Boala nu este incurabilă! Sângele preţios al Mântuitorului este un dizolvant universal, şi mă va înmuia până când inima mea se va topi ca ceara pusă pe foc.

*

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

«Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.»

Psalm 34:4

Prin El avem totul! Asta nu înseamnă că Domnul îţi răspunde imediat la toate întrebările, ci El te face să vezi totul într-o lumină diferită, dintr-o altă perspectivă. Poate avem întrebări fară răspuns, nopţi nedormite, ne luptăm cu probleme pe care nu le putem rezolva. Uneori ne ajută să plângem, altă dată o rugăciune sau un cuvânt bun ne îmbărbătează. Adevărul este că nu putem face faţă tuturor problemelor vieţii, iar la un moment dat toate lucrurile se vor întoarce cu susul în jos. Şi atunci, poate pentru pri­ma dată după multă vreme, începem să îl căutăm pe Dom­nul cu toată inima, din tot sufletul; îl strigăm cu toată disperarea fiinţei noastre, nu mai fugim din faţa Sa – şi brusc El ne răspunde. În clipa când ai certitudinea că El este prezent, toate greutăţile pur şi simplu dispar. Ce ex­perienţă minunată! Oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt înconjuraţi cu un zid de protecţie invizibil, iar lucrul acesta se face imediat simţit. Biblia spune: «Mâna Dumne­zeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută» (Ezra8,22).

*

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

Făcându‑ne cunoscut taina voii Sale, după buna Sa plăcere pe care Şi‑a propus‑o în Sine Însuşi, pentru administrarea împlinirii timpurilor, ca să adune din nou, împreună, toate în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ.

Efeseni 1.9,10

Profeţia (2)

Hristos este Centrul planului veşnic al lui Dumnezeu, iar glorificarea Sa este scopul Lui. Efeseni 3.11 vorbeşte despre scopul veşnic al lui Dumnezeu, pe care l‑a întocmit în Hristos mai înainte de întemeierea lumii. Efeseni 1.10 ne arată că acest scop implică adunarea tuturor lucrurilor în Hristos. Orice profeţie din Scriptură îşi are locul ei în acest vast plan.Nicio profeţie nu trebuie luată separat de celelalte. Aceasta este semnificaţia cuvintelor lui Petru: „Nicio profeţie a Scripturii nu se interpretează singură“ (2 Petru 1.20). Interpretarea corectă necesită ca fiecare profeţie să fie privită ca parte a unui tot şi în lumina întregului scop al profeţiei. O astfel de interpretare va produce un efect solemn şi sfinţitor asupra sufletului nostru. Ea ne aduce faţă în faţă cu Dumnezeu şi cu planul Său vast pentru glorificarea lui Hristos, înaintea Căruia orice genunchi trebuie să se plece.Să studiem deci profeţia având inimile preocupate cu Hristos. Dumnezeu a stabilit ca toată gloria să fie a Lui şi ca orice lucru care se înalţă împotriva Lui să fie zdrobit. Dacă Hristos nu are locul principal în inima noastră, nu putem înţelege profeţia în mod corect, nici nu ne putem găsi plăcerea în ea. O înţelegere corectă necesită ca El să fie Obiectul plăcerii sufletului nostru şi ca mândria şi gloria deşartă să fie abandonate complet. Dacă Hristos Îşi are locul cuvenit în inima noastră, atunci vom avea un interes real în studiul profeţiei şi vom beneficia de o mare binecuvântare în urma acestui studiu. „Străduieşte‑te să te prezinţi pe tine însuţi lui Dumnezeu aprobat, un lucrător care nu are de ce să‑i fie ruşine, împărţind drept Cuvântul adevărului“ (2 Timotei 2.15). E. C. Hadley

*

IZVOARE IN DEŞERT

Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, care i-a izbăvit: pe Otniel, …fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. Judecători 3:9-10

Dumnezeu pregăteşte mereu eroi ai Săi, şi la momentul potrivit, îi pune pe poziţie într-o clipă. El lucrează atât de repede, că lumea se întreabă de unde au apărut. Dragă prietene, lasă-L pe Duhul Sfânt să te pregătească, prin disciplina vieţii. Şi când ultimele retuşuri au fost făcute sculpturii, va fi uşor pentru Dumnezeu să te arate în locul potrivit. Va veni ziua când, ca şi Otniel, vom judeca naţiunile şi vom conduce şi vom împărăţi împreună cu Hristos pe Pământ în timpul Împărăţiei Lui de o mie de ani. Dar înainte de acea zi glorioasă, trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne pregătească, aşa cum l-a pregătit pe Otniel la Chiriat-Sefer (vezi Judecători 1:11-13). Trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în mijlocul încercărilor noastre prezente şi a micilor noastre victorii, a căror semnificaţie viitoare abia dacă ne-o putem imagina. Şi totuşi, putem fi siguri că dacă Duhul Sfânt lucrează cu noi în felul Său, Domnul cerului şi al pământului a pregătit pentru noi şi un tron. A. B. Simpson

Puterea omenească şi măreţia omenească

Răsar nu din partea însorită a vieţii,

Eroii trebuie să fie mai mult decât o bucată de plută

Plutind pe o maree fără valuri.

Toate drumurile vieţii coboară câteodată în vale. Şi toţi trebuie să treacă prin tunelul încercărilor înainte să poată călători pe şoseaua victoriei.

*

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

Să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.”

Efeseni 4:15

Creşterea este posibilă numai dacă rămânem sub comanda capului. De la cap pornesc toate comenzile, iar trupul ascultă. Mădularele trebuie să facă ce vrea capul. Nu trebuie să mediteze. Dacă piciorul nu este în totaltiate neputincios, la comanda capului înaintează.Dar dacă piciorul nu este sănătos, se observă durerea pe faţă, iar capul caută modalitatatea în care poate veni în ajutorul lui.”El este Mântuitorul trupului. Bucuria Domnului va fi tăria voastră.” “Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur.” Când am citi mai demult acest verset, am pornit cu însufleţire şi am fost considerat ca un om înflăcărat, plin de viaţă. Cei care erau de asemenea plini de viaţă, se bucurau de mine. Pe urmă mi-am dat seama de sărăcia mea, şi de faptul că eu nu pot duce până la capăt nimic. Acest lucru a fost interpretat diferit; de unii ca o împiedicare, iar alţii găseau motiv de mulţumire. Eu am ajuns la punctul de a recunoaşte că:”Dumnezeu este Acela care lucrează în noi amândouă: şi voinţa, şi înfăptuirea după plăcerea Lui.” Acest lucru m-a bucurat şi am început să fac planuri cum trebuie să se întâmple:repede, cât mai repede! N-am observat nimic în viaţa ce dovedea o creştere, dar credeam că Dumnezeu o va înfăptui. Dar nu mi-a reuşit după propriile închipuiri, cu toate că citeam că El va lucra după plăcerea Lui, în acelaşi timp gândeam după plăcerea mea. Abia după un timp am înţeles:”După plăcerea Lui.” Atunci am găsit odihnă şi I-am dat voie Lui Dumnezeu să lucreze ambele: atât voinţa, cât şi înfăptuirea.”

*

MANA DE DIMINEAŢĂ

“Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru”

1 CORINTENI 1:9

Cuvintele acestea ale apostolului Pavel, indică o privire înapoi şi o privire înainte. El putea spune despre el îsuşi, amintindu-şi de trecut: Cel ce m-a chemat la părtăşia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul meu, a fost credincios. Şi în ceea ce priveşte ce-i mai rămânea de trăit pe pământul acesta, el putea spune prin credinţă, cu deplină siguranţă: “El va fi credincios”. Când privim în urmă, putem constata cu recunoştinţă că Dumnezeu a fost credincios pentru noi, din ziua când am primit mântuirea prin har şi până astăzi. Şi prin credinţă privim viitorul care ne este cu totul necunoscut şi putem considera timpul care ne stă înainte, cu o deplină siguranţă, până în ziua când ne vom înfăţişa înaintea Lui, pentru a da socoteală Stăpânului nostru de slujba pe care ne-a încredinţat-o. Credincioşia Părintelui lumi­nilor în care nu este nici schimbare nici umbră de mutare, este temelia vieţii noastre. (Iacov 1:17) Să fim recunoscători că Dumnezeu este credincios. Această recunoştinţă este un izvor care face să ţâşnească din inima şi duhul nostru acea nădejde care nu înşeală.Credincioşia lui Dumnezeu faţă de noi este ca un curcubeu care se întinde de la un capăt la altul al vieţii noastre. După cum acest curcubeu măreţ cu culorile lui vii iluminează natura după o ploaie torenţială, tot asa credincioşia lui Dumnezeu luminează toată existenţa noastră. Când ne-a luat în mâinile Lui, aşa păcătoşi cum suntem, El era deja “Cel ce a început în voi această bună lucrare şi care o va duce la bun sfârşit până în ziua lui Isus Hristos.” (Filip.1:6). În noi înşine, ca şi în jurul nostru, găsim multă necredincioşie; dar aceasta scoate şi mai mult în relief credincioşia Dumnezeului nostru care ne-a chemat la părtăşia cu Fiul Său. Iată de ce trebuie să năzuim la o viaţă de părtăşie tot mai adevărată şi mai intimă cu Acela care este credincios. Iată de ce vrem să-I cerem din adâncul inimii noastre ca viaţa noastră să reflecte credincioşia Sa tot mai mult şi în toate lucrurile, iar relaţiile noastre cu El şi cu oamenii să poarte amprenta acestui har dumnezeiesc. Să nu uităm că acest verset de care ne-am ocupat este o întărire a siguranţei mântuirii noastre şi o confirmare a versetului 8 al aceluiaşi capitol.

*

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-APRILIE 2015

CE VEI LĂSA ÎN URMA TA?

Omul de bine lasă moştenitori” (Proverbe 13:22)

Cu siguranţă Pavel nu a lăsat în urma lui bani sau proprietăţi, dar a lăsat o moştenire mare – una superioară! Moştenirea lui sunt scrierile, cei pe care i-a câştigat pentru Hristos, cei pe care i-a instruit şi influenţa lui. În fiecare zi, viaţa ta atinge alte vieţi pe căi nevăzute. Nu trebuie să cunoşti personal pe cineva pentru a experimenta binecuvântarea moştenirii acelei persoane. La fel cum ai merge printr-o cameră goală şi ai simţi parfumul cuiva, impactul tău va continua să se simtă chiar şi după ce tu ai plecat din această lume. De obicei, noi asociem moştenirile cu moartea şi nu ne place subiectul în mod deosebit. Sau presupunem că dacă moştenirea noastră nu va fi scoasă la lumină decât după ani de zile, nu trebuie să începem să investim în ea acum. În unele cazuri, avem impresia că oricum nu putem controla prea mult ceea ce lăsăm în urma noastră. Nu e aşa: „Omul de bine lasă moştenitori”. Ce moştenire vei lăsa tu? Şi mai important de atât, cât te va costa? De vreme ce darurile cele mai bune nu sunt întotdeauna transmise prin testament, de ce să nu încerci ceva mai plin de semnificaţie – ceva ce indică spre ceea ce ai fost. E una să măsori succesul prin banii din contul bancar, mărimea proprietăţilor deţinute şi valoarea portofoliului de acţiuni. Şi e total altceva să îl măsori prin lucrurile intangibile, cum ar fi credincioşia în căsnicie, creşterea unor copii exemplari, lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi transmiterea exemplului personal de trăire în lumină. Toate marile moşteniri au o etichetă de preţ. Pentru a trece dincolo de mediocritate, trebuie să investeşti în fiecare zi în conturile celor ce vin după tine!

*

SĂMÂNŢA BUNĂ

Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

Ioan 3.19

Hotărârea unei tinere

O tânără ținea din toată inima la biserica ei, dar nu-L cunoștea pe Mântuitorul ca adevărata Lumină a lumii. Ea era bună, dar iubea petrecerile și lucrurile lumești. În apropierea locuinței tinerei locuiau niște credincioși fericiți că L-au găsit pe Mântuitorul. Tânăra, cu toate că vedea zilnic fețele acelor oameni luminați de Cel care este adevărata Lumină, îi disprețuia. Știți de unde venea acest dispreț? Faptele tinerei erau rele, și ea iubea mai mult întunericul păcatului.

Într-o zi, pe când se întorcea de la o plimbare, a fost martoră a unei înmormântări. Siguranța și credința care reieșeau din fiecare cuvânt al vorbitorului, au condus-o pe tânără să-și schimbe atitudinea față de acești oameni pe care-i disprețuia. Ziua următoare s-a dus la adunarea acelor oameni. Rezultatul? Tânăra a mărturisit că din mesajul evangheliei a aflat că se afla pe o cale greșită, că mergea fără nicio speranță, că trăia într-o formă de evlavie religioasă, dar care nu-i dădea nicio liniște în suflet. De atunci s-a hotărât să meargă pe calea credinței urmându-L pe Acela care este Lumina lumii.

*

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

Text: Iacov 5:13-18

Rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.

Iacov 5:16

DOCTORI CARE LUCREAZĂ CU DUMNEZEU

Un doctor binecunoscut dintr-un mare spital, petrecea întotdeauna câteva momente singur înainte de-a intra în sala de operaţie. Calificarea şi îndemânarea sa remarcabilă precum şi calmul său în presiunea intervenţiilor chirurgicale, i-au făcut pe tinerii medici să se întrebe dacă nu exista o relaţie între succesul său şi procedeul său neobişnuit. Într-o zi unul dintre ei a avut curajul să-l întrebe pe specialist despre acest lucru. „Da, a spus el, există o legătură precisă între cele două. Înaintea fiecărei operaţii cer Celui mai mare Medic să-mi călăuzească mâinile. În multe ocazii sunt confruntat cu situaţii foarte delicate sau cu condiţii neprevăzute ale pacienţilor şi cu greu pot decide ce să fac. În timpul acela devin imediat conştient de ajutorul lui Dumnezeu. Îmi dă întotdeauna înţelepciunea de care am nevoie pentru a încheia operaţia cu succes. Nu iau niciodată bisturiul în mână fără să-I cer ajutorul.” Curând după aceea întreg personalul şi pacienţii acelui spital l-au numit: „doctorul care lucrează împreună cu Dumnezeu“. La câtva timp după aceea, un om şi-a adus fetiţa la spital pentru a fi operată. Auzise despre medicul care se ruga lui Dumnezeu şi omul a insistat ca numai acest medic să-i opereze copilul. In ultimă instanţă, orice vindecare vine de la Dumnezeu (Psalmul 103:3), dar trebuie să-I fim mulţumitori pentru aceşti bărbaţi şi femei, dedicaţi slujbei lor, care înainte de orice, atunci când se ocupă de pacienţii lor, caută ajutorul lui Dumnezeu pentru a fi folosiţi de El. (H.G.B.)

Binecuvântă Doamne, medicul cel credincios
Ce în rugă cere călăuzirea lui Cristos.
Ajută-l să combine cu înţelepciune
Reţeta lui cu multă, sfântă rugăciune. (H.G.B.)

Un doctor înţelept întotdeauna Îl consultă și se sfătuiește cu Doctorul doctorilor.

Sursa: Meditații primite prin Email, prin grija deosebită a unor surori devotate!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s