Ce aduce biruința

La Munteorice duh care nu mărturiseşte că Isus  Cristos a venit în trup nu este de la Dumnezeu; și acesta este duhul lui Anticrist…  acum …  în lume.” 

1 Ioan, 4.3

 

 CREDINȚA ÎN ISUS, CĂ E DOMN ȘI MÂNTUITOR …

stăpânitorul lumii acesteia[…] n-are nimic în Mine”

Ioan, 14.30

În timpul războiului rece de după  Cel  de-al doilea război mondial,blocurile” societății comuniste și cele occidentale au urmărit întâietatea  prin realizările lor de rezonanță.  Iar această dorință de-a fi primul, mai presus de ceilalți “competitori” e încă vie, firea omului  dorind să aibă întâietatea în multele domenii ale vieții, cum a fost între cele două tipuri de societăți,  ca lor să le aparțină cea mai înaltă clădire din lume, primul astronaut care a fost în cosmos sau  pe lună, primul (sau următorul) premiul Nobel pentru pace etc.

Se știe că  în oameni acționează invidia și gelozia față de performanțele celuilalt. Dar aceste stări nealtruiste le-a avut mai întâi  Satana, îngerul numit „Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor … biruitorul neamurilor, care, în fapt, fusese creat să fie un duh slujitor al Creatorului, însă el s-a răzvrătit față de Dumnezeu și zisese în inima lui: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.(Isaia, 14.12-14)

De atunci, răzvrătitul înger, care a devenit peste noapte marele demon, Diavolul însuși, nu face altceva decât să caute să amăgească (și să ispitească) oamenii, și pe ceilalți îngeri ai Domnului, dar în mod special pe cei care au Duhul lui Dumnezeu. Acesta mai  este numit și dumnezeul lumii acesteia, uzurpatorul – căci în fapt “Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.” (Psalm, 24.1-2)

Apostolul Pavel, care învățase la școala celebrului Gamaliel, le scrie celor din Roma: “Din El, prin El si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin” (Romani, 11.36)

Uzurpatorul mai are încă destulă putere și influiență –  atât cât îi este îngăduită de Cel prea Înalt (Dumnezeu), Creatorul a toate. A început cu Eva și cu  Adam, dar, culmea obrăzniciei, el s-a prezentat și la Domnul Isus ca să-L ispitească :

Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.(Matei, 4.3-4)

Să observăm că Diavolul a continuat să-L ispitească pe Domnul Isus, Care, de fiecare dată a dat răspunsuri scripturale, din Cuvânt, nu a avut alte divagații, nu i-a ținut nici o predică, și, în final, împotrivindu-se astfel lui, acesta a plecat cu … coada între picioare:

Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească. (Matei, 4.5-11)

Veți fi asaltați de diavol și demonii lui „…dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.”(Romani 8:9)

Însă creștinul autentic îl mărturisește pe Domnul său, căci tot ce are suflare trebuie să-L laude pe Domnul. 

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.(Romani, 10.9-11)

Creștinul se laudă cu Dumnezeu, Tatăl Său, el spune și altora ce a făcut Domnul Isus pentru el, cum i-a ascultat strigătul deznădăjduit, și cum El l-a scos din groapa mocirlei păcatului și i-a pus picioarele pe Stâncă și în gură o cântare nouă, o laudă pentru Domnul.

Creștinii, mărturisindu-și credința în Isus și Dumnezeu Tatăl, în apa botezului,  Dumnezeu „ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:13) astfel că „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.”(Romani 8:9).

Să constatăm încă odată, că, necreștinii –anticriștii,  nu pot zice că Isus Hristos este Domnul, deoarece: „nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.”(1 Corint., 12:3)

Biruința o dă credința că Isus este Fiul lui Dumnezeu întrupat

Numai credința în Cuvântul Evangheliei, în Dumnezeu, în Isus, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dă biruința asupra lumii:

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?(1 Ioan, 5.1-5)

De aceea și apostolul Petru are câteva îndemnuri foarte folositoare pentru noi:

Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.eu?a(1 Petru, 5.6-9)

Se povestește despre evanghelistul Henry Drummond (1851 – 1897) că odată călătorea pe capra caleștii cu un vizitiu bețiv și încerca cumva să-i deschidă ochii asupra pericolului viciului său. Dar vizitiul răspunse: „Ah, domnule profesor, obișnuința și ispita sunt prea mari.” Dar o clipă mai târziu, caii se speriară de ceva și o luară la goană, iar vizitiul cu mare greutate a reușit în cele din urmă să-i țină în frâu. După ce i-a liniștit, profesorul i-a spus: „Dacă nu i-ai fi putut ține în frâu, caii, dar ai fi știut că eu aș fi putut, ce ai fi făcut?

„– Atunci v-aș fi dat dvoastră hățurile, domnule profesor”, spuse omul spășit.

„– Dacă dta nu poți deveni stăpân pe ispita de a bea, atunci de ce nu-i predai Domnului Isus Christos hățurile? El poate face aceasta!

Vizitiul a avut un moment de luciditate, el a recunoscut că n-are puterea să țină piept în lupta cu Satana, de unul singur, căci Înșelătorul îl ademenea și-l ispitea mai la tot pasul. Dar s-a predat Domnului, iar El e mai mare și mai tare decât cel rău care e în lume, decât vicleanul care răcnește ca un leu pe cine să înghită.

Să venim cu toții la Domnul, să ne smerim, pentru ca la vreme de nevoie, El să ne înalțe deasupra furtunii problemelor cu care ne ispitește Ispititorul (băutura, mândria, averea, răutatea, neiertarea, lăudăroșenia, lipsa de evlavie și de frică de Dumnezeu, neiubirea de Dumnezeu și de oameni etc.)

Domnul Isus a avut un cuvânt de îmbărbătare pentru apostoli, dar și pentru biserica Sa:

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. […]V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.(Ioan, 14.1; 16.33)

Iar apostolul Ioan aflat în exil pe insula Patmos scrie bisericii Domnului: Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi le-aţi biruit [duhurile lui Anticrist], pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.(1 Ioan, 4.4).

Frațlor, credința dă biruința. Așadar împotriviți-vă diavolului, și fiți biruitori, prin Acela care ne-a iubit și ne iubește! Amin.

1 thought on “Ce aduce biruința

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s